شما می توانید رأی دهید حتی اگر قادر نیستید نام خود را بنویسید و امضا کنید

قانون انتخابات کالیفرنیا بخش 354.5
Publications
#5473.16

شما می توانید رأی دهید حتی اگر قادر نیستید نام خود را بنویسید و امضا کنید

می توانید یک علامت بزنید

علامت باید همراه نام مکتوب شخص باشد. نام باید توسط یک شاهد بالای 18 سال نوشته شود.

می توانید از مهر امضا استفاده کنید

مهر امضا می تواند به جای امضا باشد در صورتی که یک شاهد بالای 18 سال نام شما را به صورت دستی نوشته باشد. با این حال، شما باید یا (1) بصورت آنلاین برای رأی دادن ثبت نام کرده باشید و مهر امضای خود را به تأیید سازمان مسئول امور ثبت نام سیار (Department of Motor Vehicles) برسانید و برای منشی دولت ارسال کنید یا (2) در حضور یک مقام رسمی استان از مهر امضا در مدارک ثبت نام استفاده کنید.

چه چیزی می تواند روی مهر امضا حک شده باشد؟

  • امضای واقعی شخص معلول.
  • یک علامت یا نشانه که توسط شخص معلول اتخاذ شده باشد.
  • امضای نام شخص معلول که توسط شخص دیگری نوشته شده است اما توسط فرد معلول به عنوان امضا اتخاذ شده باشد.

چه کسی می تواند از مهر امضا استفاده کند؟

  • یک شخص معلول که به دلیل معلولیتش نتواند بنویسد و دارای مهر امضا باشد.
  • فردی که از مهر امضا از طرف دارنده مهر، در حضور او و با رضایت او استفاده می کند.

 

 

Click links below for a downloadable version.