راھﻨﻤﺎی دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای