قوانین جدید برای IHSS: اضافه کاری و هزینه های مربوطه

Publications
#5586.16

قوانین جدید برای IHSS: اضافه کاری و هزینه های مربوطه

این نشریه چگونگی قوانین اضافه کاری دولتی و فدرال در مورد خدمات حمایتی درون منزل (IHSS) یا معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)، برای ارائه دهندگانی که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند را‌توضیح می دهد.

این نشریه چگونگی قوانین اضافه کاری دولتی و فدرال در مورد خدمات حمایتی درون منزل (IHSS) یا معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)، برای ارائه دهندگانی که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند را‌توضیح می دهد.

قوانین جدید فدرال و قوانین ایالتی اینگونه می گویند:

ارائه دهندگان IHSS و معافیت WPCS در ازای هر ساعت کار بیشتر از 40 ساعت در هفته، حق اضافه کاری برابر با یک و نیم برابر نرخ ساعتی معمول،‌دریافت می کنند.

 • اضافه کاری روزانه قابل اجرا نیست
 • ارائه دهندگان IHSS، برای زمان انتظاری که در ملاقات های پزشکی یا در مرکزهای دیگر مثل مراکز روزانه بزرگسالان، صرف می کنند، هم اکنون تحت شرایط خاصی حقوق دریافت می کنند. (راهنمای سیاست ها و روندها («MPP») بخش ‎30-757.15؛ نامه به تمام شهرستان ها 17‎-42 («ACL 17-42») شفاف سازی به رسمیت شناختن وقت ملاقات پزشکی در برنامهIHSS، قابل دسترس برای دانلود درhttp://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-42.pdf?ver=2017-06-26-111014-097.
 • ارائه دهندگان IHSS که برای بیش از یک دریافت کننده در مکان های مختلفی در یک روز کاری کار می کنند، می توانند برای زمان رفت و آمد بین دو محل، تا میزان 7 ساعت در هفته حقوق دریافت کنند.

اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 • برای اولین بار حداکثر تعداد ساعات کاری IHSS بر حسب هفته و بر حسب ماه (با فرض 4 هفته در ماه) محاسبه خواهد شد. بدون تغییر در ساعات مجاز دریافت کننده خدمات
  • حداکثر تعداد ساعات در هفته برابر با 283 ÷ 4 = 70.75‎ است
   مثال:  مصرف کننده مجاز است 260 ساعت خدمات IHSS در ماه دریافت کند.  260 ÷ 4 = حداکثر 65 ساعت در هفته. ارائه دهنده می تواند تا 25 ساعت اضافه کاری در هفته انجام دهد.
 • مصرف کنندگان باید ساعات خود را در تمام طول ماه توزیع کنند، فرقی ندارد چند روز در ماه باشد و نباید از میزان ساعات مجاز ماهانه تجاوز کنند.
 • ساعات کاری هفته: ساعات کاری هفتگی IHSS در اساسنامه تعریف شده است و از 12:00 شب روز یکشنبه شروع می شود، که شامل 168 ساعت بعد (24 ساعت * 7 روز) است و در ساعت 11:59 دقیقه شنبه شب آینده به پایان می رسد
 • اضافه کاری به میزان 1.5 برابر حقوق ساعات معمولی محاسبه می شود.
  مثال:  اگر حقوق IHSS ساعتی 10 دلار باشد: ارائه دهنده که 50 ساعت در هفته کار می کند، برای 40 ساعت کاری معمولی به ازای هر ساعت 10 دلار دریافت می کند، و برای 10 ساعت مازاد به ازای هر ساعت 15 دلار دریافت می کند.

برای اکثریت غالب مصرف کنندگان، این محدودیت های جدید تغییری در روند کاری آنها ایجاد نمی کند.

چه کسی اضافه کاری را محاسبه می کند؟

 • دولت تمام ارائه دهندگان را استخدام می کند و اضافه کار آنها را محاسبه خواهد کرد. مجموع ساعات کاری هفتگی ارائه دهنده شامل موارد زیر است:
  • تمامی ساعات کاری صورت گرفته برای تمامی مصرف کنندگان در صورتیکه ارائه دهنده برای بیش از یک مصرف کننده کار می کند.
   مثال:  ارائه دهنده پیتر 25 ساعت در هفته برای مصرف کننده جان و 33 ساعت در هفته برای سام خدمات ارائه می کند. مجموع ساعات کاری هفتگی پیتر برابر است با 58. او 18 ساعت در هفته اضافه کاری دریافت می کند.
 • IHSS و معافیت خدمات مراقبت فردی یا (WPCS) جمع شده اند.
  مثال:  دریافت کنده، سالی خدمات IHSS دریافت می کند و دارای معافیت جایگزین های خدمات در منزل و مرکز(قبلاً با نام معافیت مرکز پرستاری/ بیمارستان موارد حاد (NF/AH) شناخته می شد) است.  ارائه دهنده دنیل برای سالی کار می کند و 30 ساعت در هفته خدمات IHSS ارائه می کند و 30 ساعت نیز WPCS ارائه می کند. مجموع ساعات کاری هفتگی پیتر برابر است با 60. دنیل 20 ساعت در هفته اضافه کاری دریافت می کند.
 • ساعات IHSS و خدمات حمایتی زندگی (SLS):
  • دپارتمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا ساعات SLS وIHSS را در برگه ثبت ساعت کار IHSS با هم ترکیب نمی کند تا به سقف IHSS هفتگی یا ماهانه برسد. این سؤال وجود دارد که آیا در آینده ساعات SLS و IHSS در پرداخت اضافه کاری با هم ترکیب می شوند یا خیر.

 چگونه قانون ساعات کاری ارائه دهنده بر مصرف کننده تأثیر می گذارد؟ به 5 روش

 1. محاسبه اضافه کاری: برای محاسبه حداکثر ساعات کاری هفتگی، ساعات کاری ماهانه بر 4 تقسیم می شود. برگه های ثبت ساعت کاری جدید، تعداد ساعات کاری را در هر هفته کاری نشان خواهند داد. بدون هیچ گونه تغییری در ساعات مجاز کاری ماهانه. دریافت کننده و ارائه دهنده، اعلامیه ای در خصوص حداکثر ساعات هفتگی دریافت خواهند کرد(SOC 2271A یا 2271). این اسناد باید برای کمک به ایجاد برنامه کاری هفتگی ارائه دهنده (ها) مورد استفاده قرار گیرد.
 2. محدودیت های ساعات کاری هفتگی برای ارائه دهندگانی که برای یک دریافت کننده کار می کنند:
  • ارائه دهنده ای که برای فقط یک دریافت کننده بیش از 70 ساعت و 45 دقیقه در هفته خدمات IHSS و/یا ترکیبی از آن و WPCS را ارائه می دهد.  قانون رفاه و نهادهای کالیفرنیا بخش 12300.4.)
    مثال:  برنیس مجاز است 283 ساعت خدمات IHSS در ماه دریافت کند. سهمیه هفتگی او 70.75 ساعت است. مادر برنیس السی تنها ارائه دهنده خدمات به او است،‌و السی برای هیچ مصرف کننده IHSS دیگری کار نمی کند. السی برای ساعات بیش از 40 ساعت در هفته، تا حداکثر 30.75 ساعت در هفته * 4 هفته= 123 ساعت در ماه اضافه کار دریافت می کند.
  • همچنین السی نمی تواند بیش از 283 ساعت در ماه کار کند- حداکثر ساعات مجاز برنیس. برنیس باید ساعات کاری السی را در تمام طول ماه توزیع کند، همانطور که همیشه انجام می داده است.
  • برنیس می تواند ساعات السی را تنظیم کند؛ السی ممکن است بتواند بیش از 70.75 ساعت در هفته کار کند، این مادامی است که مجموع ساعات اضافه کاری او بیش از 123 ساعت در ماه نشود.
 3. محدودیت های ساعات کاری هفتگی برای ارائه دهندگانی که برای چندین دریافت کننده کار می کنند:
  • ارائه دهندگانی که برای بیش از یک مصرف کننده کار می کنند نمی توانند بیش از 66 ساعت در هفته خدمات IHSS و/یا ترکیبی از آن با WPCS را ارائه دهند،‌مگر اینکه معافیت آنها برای IHSS معافیت 1 یا 2 یا معافیت WPCS تأیید شده باشند. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش های ‎12300.4(d)(3)(A)-(B)‎؛ ‎14132.99(d)(1)(B)(2)‎.
  • ارائه دهندگان با معافیت می توانند از حد مجاز 66 ساعت در هفته و حداکثر 360 ساعت در ماه بیشتر کار کنند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص معافیت های IHSS و WPCS، نشریه شماره 5603.16 تغییرات جدید در خدمات حمایتی درون منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی(WPCS) معافیت های ساعات کاری هفته برای ارائه دهندگان را در اینجا ببینید هر ارائه کننده باید مصرف کننده ای را که برایش کار می کند، از تعداد ساعاتی که برای این مصرف کننده در دسترس خواهد بود، مطلع کند. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش ‎12300.4(b)(4)(A)‎‏)‎‎
  • مصرف کنندگان دارای ارائه دهندگان متعدد باید یک توافق نامه ساعات کاری هفتگی دریافت کننده و ارائه دهنده خدمات IHSS یا (SOC 2256) را برای تنظیم یک برنامه کاری که با حداکثر ساعات مجاز دریافت خدمات دریافت کننده منطبق است،‌ارسال کنند. توافقنامه ارسال شده باید توسط دریافت کننده خدمات و هر یک از ارائه دهندگان خدمات به او امضا شود.
   مثال:  ارائه دهنده پائولا برای دو مصرف کننده کار می کند- او در هفته 30 ساعت به یک مصرف کننده و 40 ساعت به مصرف کننده دیگر خدمات ارائه می کند.  پائولا ممکن است نتواند 70 ساعت در هفته کار کند؛ او ممکن است مجبور شود در مجموع 66 ساعت در هفته برای هر دو مصرف کننده خدمات ارائه کند، مگر اینکه معافیت او مورد تأیید قرار گیرد. یک یا هر دو مصرف کننده نیاز خواهند داشت تا ارائه کننده دیگری برای 4 ساعت کاری در هفته که پائولا در آن ساعات کار نمی کند، پیدا کنند.
 4. معافیت خدمات مراقبت فردی یا (WPCS):  ارائه دهندگان معافیت جایگزین های خدمات درون منزل و مرکز(قبلاً با نام معافیت مرکز پرستاری/ بیمارستان موارد حاد (NF/AH) شناخته می شد) یا معافیت های متقاضیان یا دریافت کنندگان اقدامات درون منزل، مشمول قانون 66 ساعت کاری در هفته یا 70 ساعت و 45 دقیقه می شوند،‌مگر اینکه معافیت آنها برای WPCS تأیید شود. برای محاسبه اضافه کار، WPCS با IHSS ترکیب می شود
  • ارائه دهنده WPCS (یا IHSS و WPCS) که معافیتش تأیید شده است، می تواند در مجموع 12 ساعت در روز و 360 در ماه کار کند و خدمات IHSS یا ترکیبی از آن را با WPCS، ارائه دهد. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش ‎14132.99(d)(1)(B)(2))‎.
 5. تنظیم ساعات هفتگی: گاهی اوقات برای یک دریافت کننده ممکن است لازم باشد که ارائه دهنده بیشتر از حداکثر ساعت هفتگی دریافت کننده که در SOC 2271A مشخص شده است، خدمات ارائه دهد.

 آیا می توانم ساعات کاری ارائه دهنده را تنظیم کنم؟

وقتی هیچ اضافه کاری صورت نگرفته است

یک مصرف کننده ممکن است یک ارائه دهنده را مجاز کند تا بیش از ساعات کاری مجاز مصرف کننده بدون درخواست تأیید شهرستان کار کند، مادامی که ساعات کاری: 

 • به بیش از 40 ساعت کاری در یک هفته کاری نرسد، در صورتی که ساعات مجاز دریافت خدمات مصرف کننده 40 ساعت یا کمتر در یک هفته کاری باشد؛ یا
 • منجر به این نشود که یک ارائه دهنده بیش از ساعاتی که در تقویم ماهانه خود کار عادی می کند، اضافه کار دریافت کند؛*

 و

 • منجر به این نشود که یک ارائه دهنده، که برای چندین مصرف کننده کار می کند، بیش از 66 ساعت در هفته کار کند.

*DRC با این تفسیر از قانون مخالف است.

تذکر: در مواردی که یک مصرف کننده دارای ارائه دهندگان متعدد باشد و یکی از ارائه دهندگان بیمار می شود و نمی تواند کار کند، مصرف کننده می تواند تمام یا قسمتی از ساعت های هفته خود را به ارائه دهنده دیگر اختصاص دهد،‌حتی اگر این کار باعث ایجاد اضافه کار برای کارمندی شود که معمولاً اضافه کار انجام نمی دهد. (نامه به مدیران تمام شهرستان ها 16‎-01 ("ACL 16-01")‎ در ¶ 3 در صفحه 8، برای دانلود در دسترس است http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-01.pdf.)

وقتی اضافه کار انجام گرفته است

اگر برای یک دریافت کننده لازم باشد که ارائه دهنده بیشتر از حداکثر ساعت هفتگی دریافت کننده کار کند و کار صورت گرفته یکی از معیارهایی که در بالا گفته شد را دارا نباشد، دریافت کننده برای اینکه بتواند به ارائه دهنده مجوز کار بیشتر یا اضافه کاری بیشتری دهد، باید از معافیت استفاده کند. معافیت در واقع به عنوان درخواستی از طرف دریافت کننده IHSS به شهرستان مطرح می شود مبنی بر اجازه تنظیم حداکثر ساعات هفتگی دریافت کننده به صورتی که به ارائه دهنده امکان اضافه کاری در یک هفته مشخص را بدهد،‌که ممکن است باعث شود ارائه دهنده کار کند و حق اضافه کار خود را به صورت ماهیانه دریافت کند. (رجوع کنید به ACL 16-01 در ¶ 4 صفحه 9.) شهرستان ها باید معیارهای زیر را در تصویب یا عدم تصویب معافیت در نظر گیرند:  

 • ساعات اضافی برای رفع نیاز پیش بینی نشده لازم باشد؛
 • ساعات اضافی مربوط به یک نیاز فوری باشد که نمی توان آن را تا زمان رسیدن ارائه کننده پشتیبان به تأخیر انداخت (همانطور که در SOC 827 تعیین شده است)؛ و
 • ساعات اضافی باید به نیازی مربوط باشد که تأثیر مستقیم بر دریافت کننده IHSS داشته باشد و برای اطمینان از سلامت و امنیت او لازم باشد.

مصرف کننده می تواند قبل یا بعد از اینکه تغییر در برنامه اتفاق بیفتد، درخواست معافیت کند. دپارتمان رفاه شهرستان نباید بدون دلیل منطقی تأیید درخواست مصرف کننده را به تعویق بیاندازد. استان همچنین می تواند تمهیداتی را برای نیازهای تکرارشونده انجام دهد مثل قرار پزشکی منظم و تکرارشونده.

 • در هر ارزیابی سالانه، مصرف کننده می تواند به مددکار اجتماعی درباره هرگونه نیاز در خصوص تنظیم ساعات هفتگی توضیحاتی بدهد. شهرستان همچنین می تواند تنظیماتی را در خصوص ساعات هفتگی در زمان های دیگری انجام دهد.
  مثال: مصرف کننده ریتا مبتلا به آنفلوانزا است و ارائه دهنده او باید در هفته دوم ماه بیشتر کار کند.  ارائه دهنده او معمولاً 38 ساعت در هفته برای او خدمات ارائه می کند، اما در هفته ای که ریتا بیمار است، ارائه دهنده خدمات او 44 ساعت در هفته کار کرده است.  ریتا می تواند با اداره استان تماس بگیرد (در همان زمان یا بلافاصله بعد از ساعات اضافه کار) و در خصوص تأیید اضافه کار سؤال کند.  ریتا باید ساعات کاری کارمند خود را طوری تنظیم کند که او بیش از ساعات مجاز ماهانه اش کار نکند.
  مثال: مصرف کننده اندرو دارای 138.5 ساعت در ماه یا 34.6 ساعت خدمات IHSS در هفته است. اندرو می خواهد که ارائه دهنده 38 ساعت در هفته اول ماه خدمات به او ارائه دهد و 26 ساعت در هفته بعدی. لازم نیست اندرو برای تغییر ساعات در برنامه خودش اجازه بگیرد، چون این تغییر اضافه کار ایجاد نمی کند. 
  مثال: همان مصرف کننده یعنی اندرو که 138.5 ساعت در ماه یا 34.6 ساعت در هفته خدمات IHSS دریافت می کند، می خواهد که ارائه دهنده او 42 ساعت در هفته اول و 22 ساعت در هفته دوم کار کند. او باید از اداره شهرستان درخواست معافیت کند چون درخواست او باعث می شود ارائه دهنده او در هفته اول 2 ساعت اضافه کار داشته باشد.
  مثال: مصرف کننده کارلا 186 ساعت در ماه یا 46.5 ساعت در هفته خدمات IHSS دریافت می کند.  ارائه دهنده او معمولاً 26 ساعت در ماه اضافه کار دریافت می کند.  او می تواند ساعات هفتگی خود را طوری تنظیم کند که ارائه دهنده او در برخی هفته ها بیش از 46 ساعت و در برخی هفته ها کمتر از 46 ساعت کار کند، مادامی که اضافه کار او بیش از 26 ساعت در ماه نشود.

توجه: در مثال بالا، اگر ارائه دهندگان برای مصرف کنندگان دیگری کار کنند،‌مصرف کنندگان نمی توانند یک ارائه دهنده را مجاز به کار بیش از مجموع 66 ساعت در هفته کنند(یا 90 ساعت در هفته با استفاده از معافیت).

اگر اضافه کار باعث نقص در خدمات شود، چه اتفاقی برای مشتریان مرکز منطقه ای می افتد؟

اگر پرداخت اضافه کاری به این معنی است که آنها از خدمات پشتیبانی زندگی ("SLS") یا خدمات ارائه دهندگان محروم می شوند، مصرف کنندگان مرکز منطقه ای باید در یک جلسه برنامه شخصی شده ("IPP") شرکت کنند.

طبق سیاست های سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا همیشه باید راهی برای دریافت یک معافیت فردی از مرکز منطقه ای وجود داشته باشد تا بتوان در صورت لزوم اضافه کار پرداخت کرد، چون برای مثال:

 • مصرف کننده روابطی با ارائه دهندگان دارد که از دست دادن آن روابط به او ضربه می زند؛
 • مصرف کننده نیازهای 24 ساعته دارد و/یا نیاز به جا به جایی کمتر کارمندان دارد، و غیره.
 • حتی اگر مصرف کننده SLS دریافت نکند، می تواند برای دریافت مراقبت حضوری بیشتر، استراحت یا سایر خدمات در جهت جبران نقص خدمات به دلیل اضافه کار(مثلاً اگر معافیت ساعات کاری هفته برای تأمین نیازها کافی نباشد)، به مرکز منطقه ای رجوع کند.

معافیت های IHSS و WPCS

افرادی که برای دریافت معافیت واجد شرایط می شوند، ممکن است بتوانند 90 ساعت در هفته و 360 ساعت در ماه کار کنند. برای توضیحات مفصل تر راجع به این معافیت ها،‌به نشریه شماره 5603.16 تغییرات جدید در خدمات حمایتی درون منزل (IHSS) و معافیت خدمات مراقبت فردی(WPCS) معافیت های ساعات کاری هفته برای ارائه دهندگان، رجوع کنید. قابل دسترس برای دانلود در

 معافیت IHSS 1 (معافیت خانواده سابق):

 معافیت 1 برای ارائه دهندگانی که کلیه شرایط زیر را در تاریخ 31 ژانویه 2016، یا قبل از آن دارا هستند، در دسترس است:

 • ارائه خدمات IHSS به دو دریافت کننده یا بیشتر؛ و
 • زندگی کردن ارائه دهنده در محل سکونت دریافت کنندگان IHSS؛ و
 • مرتبط بودن به تمام دریافت کنندگان IHSS که به آنها خدمات ارائه می کنند مثل والدین، والدین ناتنی،‌پدر یا مادر خوانده، پدربزرگ یا مادربزرگ، قیم قانونی یا مراقب او. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش ‎12300.4(d)(3)(A)(i)-(iii))‎.

معافیت IHSS 2 (معافیت شرایط غیرطبیعی سابق):

ارائه دهندگانی که به بیش از دو یا چند دریافت کننده IHSS خدمات ارائه می کنند،‌در صورتی که هر دریافت کننده حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد، بر این اساس که اگر خدمات توسط ارائه دهنده قابل ارائه نباشد، دریافت کننده را در معرض خطر جدی بستری شدن در مرکز مراقبت های خارج از منزل قرار می دهد، برای معافیت 2 واجد شرایط می شوند:

 • دارای نیازهای پزشکی یا نیازهای رفتاری باشند که لازم است توسط ارائه دهنده ای که با آنها در یک خانه زندگی می کند، رفع شوند؛ یا
 • در روستا یا نقاط دورافتاده ای زندگی کند که ارائه دهنده های موجود محدود هستند و در نتیجه دریافت کننده نمی تواند از ارائه دهنده دیگری استفاده کند؛ یا
 • قادر به استخدام ارائه دهنده دیگری که بتواند به زبان دریافت کننده صحبت کند، نباشد و در نتیجه دریافت کننده نتواند نیازهای مراقبتی اش را تأمین کند. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش ‎12300.4(d)(3)(B)(i)-(iii))‎.

 معافیت ها یا استثناء های معافیت خدمات مراقبت فردی:

ارائه دهندگان خدمات درون منزل و مرکز (HCBS) (قبلاً با نام معافیت مرکز پرستاری/ بیمارستان موارد حاد (NF/AH) شناخته می شد)،‌یا متقاضیان یا دریافت کنندگان معافیت اقدامات درون منزل (IHO)، که در 31 ژانویه 2016 یا قبل از آن در یکی از دو معافیت ثبت نام کرده اند و نیازهای پزشکی یا رفتاری آنها مستلزم این است که خدمات توسط ارائه دهنده درخواستی انجام شود،‌برای معافیت WPCS واجد شرایط می شوند، اگر یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • ارائه دهنده در همان محل سکونت متقاضی معافیت یا دریافت کننده زندگی کند،‌حتی اگر ارائه دهنده از اعضای خانواده نباشد؛‌یا
 • ارائه دهنده اکنون به متقاضیان معافیت، خدمات مراقبتی ارائه می دهد و این کار را بدون وقفه از دو یا چند سال قبل انجام می داده است؛ یا
 • متقاضی یا دریافت کننده معافیت،‌قادر به یافتن ارائه دهنده مراقبت محلی دیگری که بتواند به زبان دریافت کننده یا متقاضی صحبت کند، نباشد و در نتیجه آنها نتوانند نیازهای مراقبتی او را تأمین کنند. قانون رفاه. ‎و نهادهای کالیفرنیا. بخش ‎14132.99(d)(1)(A))‎.

لطفاً توجه داشته باشید که ارائه دهنده IHSS یا WPCS (یا هر دو) که معافیت به او اعطا شده است، می تواند تا حدود 12 ساعت در روز و 360 ساعت در ماه، در مجموع برای IHSS یا WPCS ای که ارائه می دهد، کار کند و نباید از تعداد ساعات مجاز ماهیانه متقاضی هر معافیت تجاوز کند.

اگر ارائه دهنده من قوانین جدید را رعایت نکند، آیا جریمه ای برای آن وجود خواهد داشت؟

 • تحلفات صورت گرفته از سوی ارائه دهنده در ارسال برگه ثبت ساعات کاری که ساعات بیش از حد مجاز ساعات کاری هفتگی در زمان ارجاع و ارزیابی برای معافیت 2 را گزارش می دهند بدون درنظر گرفتن اینکه آیا معافیت ارائه دهنده تأیید شده است یا فاقد صلاحیت برای معافیت است، لغو خواهند شد. (نامه به مدیران تمام شهرستان ها 17-13 («ACL 17-13») قابل دسترس در http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-13.pdf?ver=2017-04-07-144620-147، در ¶ 1 صفحه 9.
 • موارد تخلف در یک فرایند چهار مرحله ای مورد ارزیابی قرار می گیرند:
  • مورد تخلف اول: مصرف کننده و ارائه دهنده یک اخطار کتبی دریافت می کنند
  • مورد تخلف دوم: مصرف کننده و ارائه دهنده دومین اخطار کتبی را دریافت می کنند. ارائه دهنده، محتوای آموزشی دریافت می کند و می تواند از نقض قوانین با امضای یک اعلامیه مبنی بر اینکه او محتوای آموزشی را مطالعه کرده و فهمیده است، اجتناب کند.
  • مورد تخلف سوم: 3 ماه تعلیق برای ارائه کننده
  • مورد تخلف چهارم: یک سال تعلیق برای ارائه کننده
 • خاتمه:  دپارتمان خدمات اجتماعی دولت یا استان می تواند به ارائه خدمات برنامه IHSS توسط یک ارائه دهنده پایان دهد، اگر ارائه دهنده به نقض حدود قوانین در چندین مورد ادامه دهد.

 چه موارد دیگری را باید در مورد قوانین جدید بدانم؟

 • زمان ایاب ذهاب: کارکنان برای زمان ایاب ذهابی که بین محل اقامت مصرف کنندگان در یک روز طی می کنند، حقوق دریافت می کنند. زمان ایاب ذهاب کارکنان نباید بیش از 7 ساعت در هفته باشد. زمان ایاب ذهاب از ساعات خدمات ارائه کننده کم نمی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ایاب ذهاب، به نشریه شماره 5607.16 زمان ایاب ذهاب و انتظار ارائه دهنده IHSS،رجوع کنید. قابل دسترس در
 • زمان انتظار: کارکنان می توانند در ازای همراهی مصرف کننده در قرار ملاقات های پزشکی اگر کارمند در حال «انجام وظیفه» باشد، حقوق دریافت کنند- مثلاً کارمند لازم است که همراه مصرف کننده بماند، چون در هر لحظه ارائه دهنده باید به او کمک کند که به خانه برگردد. تعداد ساعات به ارزیابی اضافه می شوند تا این مسأله را پوشش دهند ولی حداکثر تعداد ساعات 283 ساعت به قوت خود باقی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ایاب ذهاب، به نشریه شماره 5607.16 رجوع کنید زمان ایاب ذهاب و انتظار ارائه دهنده IHSS، قابل دسترس در

 اکنون چه باید کرد؟

 • موارد زیر در مورد نامه به مدیر تمامی شهرستان ها ممکن است برایتان مفید باشد:

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.