قوانین جدید برای IHSS: اضافه کاری و هزینه های مربوطه

Publications
#5586.16

قوانین جدید برای IHSS: اضافه کاری و هزینه های مربوطه

این نشریه چگونگی قوانین اضافه کاری دولتی و فدرال در مورد خدمات حمایتی درون منزل (IHSS) یا معافیت خدمات مراقبت فردی (WPCS)، برای ارائه دهندگانی که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند را‌توضیح می دهد.

 

 

Click links below for a downloadable version.