پرداختی های یکجا و احراز صلاحیت Medi-Cal

توجه: این نشریه تنها محتوی اطلاعات عمومی است. شرایط هر فرد متفاوت است. برای مشاوره درباره شرایط خاص خود، حتماً با وکیل یا نماینده قانونی آگاه درباره این مسائل مشورت کنید.
Publications
#5613.16

پرداختی های یکجا و احراز صلاحیت Medi-Cal

 .  این نشریه تأثیر پرداخت های یکجا بر احراز صلاحیت سالمندان و افراد دچار معلولیت در برخی از برنامه های خاص Medi-Cal را توضیح می دهد.    این نشریهتوضیح می دهد زمانی که پرداختی یکباره یا یکجا دریافت می کنید، چه اتفاقی برای صلاحیت Medi-Cal شما می افتد و اینکه آیا پرداخت یکجای خرج نشده جزو منابع ماه بعدی به شمار می آید یا خیر، در اینصورت چه زمانی محاسبه می شود.