نحوه تقسیم نظارت حمایتی

Publications
#5612.16

این مطلب شرح می‌دهد که چگونه وقتی ارائه دهنده خدمات پشتیبانی در منزل (IHSS) برای دو یا تعداد بیشتری دریافت‌کننده خدمات در یک منزل مشترک نظارت حمایتی ارائه می‌دهد، این نظارت حمایتی را تقسیم کنیم.[1] تقسیم نظارت حمایتی با دیگر خدمات مانند تهیه غذا، تمیزکاری پس از صرف غذا و دیگر خدمات مرتبط یا خانگی متفاوت است

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.