مسئولیت های من به عنوان نماینده سازمانی دریافت وجه برای ذینفعان درآمد تأمین اجتماعی تکمیلی: بهترین راهنمای عملی

Publications
#5562.16

به عنوانیک (نماینده دریافت وجه)، شما وظیفه دارید تا در راستای منافع ذینفعان عمل کنید.[1] سه مسئولیت اصلی نماینده دریافت وجه: مدیریت پول، حسابداری و گزارش و دفاع.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.