مراقبت مدیریت شده Medi-Cal: «تداوم مراقبت‌ها»

Publications
#5545.16

مراقبت مدیریت شده Medi-Cal: «تداوم مراقبت‌ها»

اگر Medi-Cal عادی[1] دارید و به شما گفته می‌شود که باید در یک طرح مراقبت‌های مدیریت شده (MCP, Managed care Plan) Medi-Cal ثبت‌نام کنید،[2] شاید بتوانید به استفاده از خدمات ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی Medi-Cal عادی خود ادامه دهید. مفهوم «تداوم مراقبت‌ها» هم همین است.

 

 

Click links below for a downloadable version.