معافیت Medi-Cal ایدز(AIDS) چگونه به شما کمک می کند تا مراقبت های لازم را در منزل دریافت کنید

Publications
#5435.16

معافیت Medi-Cal ایدز(AIDS) چگونه به شما کمک می کند تا مراقبت های لازم را در منزل دریافت کنید

برنامه معافیت Medi-Cal HIV/AIDS ("معافیت AIDS") خدمات مراقبت مستقیم و مدیریت پرونده را به افرادی که با بیماری HIV/AIDS زندگی می کنند، به عنوان جایگزینی برای دریافت خدمات در مرکز مراقبت یا بستری شدن ارائه می دهد. شما می توانید از این خدمات برای دریافت مراقبت در منزل یا برای مرخص شدن از مرکز و رفتن به خانه استفاده کنید.

 

 

Click links below for a downloadable version.