کروناویروس (COVID-19) حقوق افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی و ناتوانی رشدی که به تنهایی یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند

Publications
#F127.16

کروناویروس (COVID-19) حقوق افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی و ناتوانی رشدی که به تنهایی یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند

این نشریه برای افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی و ناتوانی رشدی تهیه شده است که به تنهایی یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند و از "مراکز منطقه‌ای" خدمات دریافت می‌کنند.

 

 

Click links below for a downloadable version.