خدمات حمایتی در منزل: فعالیت های ضد کلاهبرداری

Publications
#F008.16

این نشریه درباره اقداماتی توضیح می دهد که کارکنان سازمان خدمات حمایت در منزل (IHSS) شهرستان برای پیشگیری از کلاهبرداری و تضمین اینکه فقط دریافت کنندگان واجدشرایط IHSS خدمات را دریافت کنند، انجام می دهند و همچنین اینکه فقط خدماتی را که مجاز هستند، دریافت کنند.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.