خدمات بیشتر برای کودکان و نوجوانان تحت برنامه Medi-Cal EPSDT

Publications
#5526.16

خدمات بیشتر برای کودکان و نوجوانان تحت برنامه Medi-Cal EPSDT

1. چه خدماتی را می توانم از Medi-Cal  به موجب برنامه EPSDT دریافت کنم؟

EPSDT مخفف کلمه غربالگری دوره ای و زودهنگام (Early and Periodic Screening)، تشخیص (Diagnosis) و درمان (Treatment) است.  EPSDT نوعی مزایای Medi-Cal به حساب می آید.  اگر زیر 21 سال هستید و پوشش کاملMedi-Cal دارید، مزایای EPSDT را دریافت می کنید.

 

 

Click links below for a downloadable version.