خدمات ایاب و ذهاب برای دریافت کنندگان Medi-Cal

Publications
#F120.16

خدمات ایاب و ذهاب برای دریافت کنندگان Medi-Cal

این برگه حقایق توضیح می دهد که چگونه می توانید برای قرار ملاقات های پزشکی خود از طرح مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal یا (MCP) خدمات ایاب ذهاب دریافت کنید. اگر دارای
Medi-Cal پرداخت به ازای خدمات (FFS) هستید، ‌در انتهای این نشریه توضیح داده شده است که چگونه می توانید از خدمات ایاب و ذهاب استفاده کنید.

 

 

Click links below for a downloadable version.