حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در اماکن عمومی

Publications
#7156.16

حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در اماکن عمومی

یک حیوان خدماتی ممکن است توسط یک حرفه ای ، یک دوست ، یکی از اعضای خانواده یا یک فرد معلول آموزش ببیند.

 

 

Click links below for a downloadable version.