حقوق شما در خصوص مشاوره درباره گزینه‌های موجود و برنامه‌ریزی برای ترخیص بر اساس قسمت Q ارزیابی 3.0 MDS