حقوق شما برای دریافت اطلاعات و خدمات بھ زبان مادری خود از مرکز منطقھای برای افرادی کھ سن آنھا 3 سال بھ بالا است

Publications
#F101.16

حقوق شما برای دریافت اطلاعات و خدمات بھ زبان مادری خود از مرکز منطقھای برای افرادی کھ سن آنھا 3 سال بھ بالا است

این میخانه به شما می گوید که چگونه می توانید کار کاغذی و خدمات را از مرکز منطقه ای به زبان مادری خود دریافت کنید. زمانی که شما یا فرزندتان بالای سه سال سن دارید، این موضوع را به شما می گوید. به شما می گوید اگر با تصمیم مرکز منطقه ای موافق نیستید چه کاری انجام دهید.

در این برگه اطلاع‌رسانی، قوانینی شرح داده می‌شود که دریافت اطلاعات، خدمات، و طرح‌های برنامه شخصی IPP, Individual Program Plans) ) به زبان مادری خود از مرکز منطقه‌ای را برای افرادی امکان‌پذیر می‌سازند که سن آنها 3 سال به بالا است.

لطفاً توجه داشته باشید که مرکز منطقه‌ای هاربر HRC, Harbor Regional Center)) از اصطلاح «طرح خدمات خانوادگی شخصی شده» (Individualized Family Service Plan) یا «IFSP» به جای «طرح برنامه شخصی» یا «IPP» برای مشتریان 3 سال به بالا استفاده می‌کند. مطالب این نشریه شامل آن دسته از مشتریان یا متقاضیان مرکز منطقه‌ای می‌شود که سن آنها 3 سال به بالا است . برای کسب اطلاعات درباره کودکان زیر 3 سال، لطفاً به نشریه زیر مراجعه فرمایید: «حقوق نوزادان و نوپایان (3-0 سال) برای دریافت اطلاعات و خدمات به زبان مادری خود از مرکز منطقه‌ای بر اساس برنامه شروع اولیه» (Your Baby’s and Toddler’s Rights (0-3 years) to Receive Information and Services in Your Native Language from the Regional Center under the Early Start Program”) در نشانی: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10001.pdf.

قوانین معروف به لایحه سنا (SB, Senate Bill) 555 (Correa) و SB 82 (کمیته بازنگری بودجه و امور مالی 2015 ([Committee on Budget and Fiscal Review 2015])، وظایف یک مرکز منطقه‌ای بر اساس قانون «لنترمن» (Lanterman Act) مبنی بر ارائه اطلاعات و خدمات به زبان مادری شما را شرح می‌دهند. می‌توانید این دو قانون را در نشانی‌های زیر بیابید:

 SB 555: http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2… و SB 82: http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-16/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2… and SB 82:

برخی از دریافت کنندگان یا متقاضیان خدمات مراکز منطقه‌ای به زبان انگلیسی صحبت نمی‌کنند یا از توانایی محدودی برای تکلم به زبان انگلیسی و درک آن برخوردار هستند. برای دریافت خدمات مورد نیاز خود یا فرزندتان از مرکز منطقه‌ای، هیچ الزامی وجود ندارد که شما حتماً به زبان انگلیسی صحبت کنید، بخوانید یا بنویسید. این قوانین کمک می‌کنند تا تضمین شود که مشتریانی که به زبان انگلیسی صحبت نمی‌کنند یا توانایی محدودی در این زمینه دارند و نیز خانواده‌های ایشان از اطلاعاتی برابر درباره خدمات و پشتیبانی‌های مراکز منطقه‌ای برخوردار گردند.

 1. قانون لنترمن «زبان مادری» را چگونه تعریف می‌کند؟

  طبق قانون لنترمن، «زبان مادری» شما عبارت است زبانی که شما معمولاً استفاده می‌کنید یا ترجیح می‌دهید، و در موارد مقتضی، زبانی که والدین، ولی قانونی، سرپرست، یا نماینده مجاز شما استفاده می‌کند یا ترجیح می‌دهد. به عنوان مثال، اگر توانایی شما برای تکلم به زبان انگلیسی محدود باشد و در حالت عادی به زبان اسپانیایی صحبت کنید، زبان مادری شما اسپانیایی محسوب خواهد شد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا (Welfare and Institutions Code)، قسمت 4512(m).
   
 2. اگر ناشنوا یا کم‌شنوا و یا نابینا یا کم‌بینا باشم، چطور؟ مرکز منطقه‌ای باید چه اقداماتی را برای تضمین ارتباط مؤثر با من انجام دهد؟

  اگر ناشنوا یا کم‌شنوا و یا نابینا یا کم‌بینا هستید، و مشتری یک مرکز منطقه‌ای یا در صدد استفاده از خدمات آن باشید، مرکز منطقه‌ای باید با استفاده از خدمات ارتباطی جایگزین با شما ارتباط برقرار کند. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا (Welf. and Inst. Code)، قسمت‌های 4642(b)، 4643(d)) و .4646(h) این خدمات باید در موارد لزوم شامل تجهیزات کمکی و خدمات جانبی نیز باشد. هنگام تصمیم‌گیری درباره نحوه برقراری ارتباط با شما، مرکز منطقه‌ای باید تجهیزات کمکی و خدمات جانبی مورد درخواست شما را مد نظر قرار دهد. به قانون دولت کالیفرنیا (California Government Code) قسمت 11135(b)، قانون دولت ایالات متحده 42 (U.S.C., United States Code)، قسمت 12132، و قوانین و مقررات فدرال 28 (C.F.R., Code of Federal Regulations)، قسمت 35.160(b)، رجوع کنید. به علاوه، مراکز منطقه‌ای اماکنی برای ارائه خدمات به عموم مردم می‌باشند؛ بنابراین باید از الزامات مندرج در فصل 3 قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت (ADA, Americans with Disabilities Act) در خصوص ارتباط با افراد دچار اختلالات شنوایی و بینایی پیروی کنند. 42 U.S.C. ، قسمت 12192. بر اساس فصل 3 قانون ADA درباره افرادی که دچار اختلالات شنوایی یا بینایی هستند، تجهیزات کمکی و خدمات جانبی عبارتند از مترجمین زبان اشاره، بریل، یا چاپ درشت، یا فایل‌های صوتی، و غیره. 28 C.F.R.، قسمت 36.303.

  یک مرکز منطقه‌ای (Regional Center) فقط در صورتی می‌تواند از انجام این مسئولیت‌ها شانه خالی کند که بتواند ثابت نماید که انجام آنها موجب تغییرات بنیادی در ماهیت خدماتی می‌شود که مرکز منطقه‌ای ارائه می‌دهد و/یا سختی یا هزینه سنگینی را به آن تحمیل می‌کند. اگر معتقد هستید که یک مرکز منطقه‌ای از مفاد ADA تخطی می‌کند، باید شکایتی را به دایره عدالت (DOJ, Department of Justice) تسلیم کنید؛ اطلاعات مربوط به نحوه تسلیم یک شکایت ADA را می‌توان در نشانی http://www.ada.gov/filing_complaint.htm یافت.
   
 3. به عقیده من، من (یا فرزندم) دچار معلولیت رشدی هستم (است). مرکز منطقه‌ای باید چه اقدامی انجام دهد؟

  اگر معتقدید که شما (یا فرزندتان) دچار معلولیت رشدی هستید(است)، شما واجد شرایط پذیرش اولیه نزد مرکز منطقه‌ای می‌باشید. مرکز منطقه‌ای باید ظرف 15 روز کاری از زمان تماس شما با آنها برای درخواست کمک، پذیرش اولیه را انجام دهد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4642.
   
 4. آیا پذیرش اولیه باید به زبان مادری من انجام گیرد؟

  بله. مرکز منطقه‌ای باید روند پذیرش اولیه را به زبان مادری شما برای شما یا اعضای خانواده‌تان انجام دهد. این بدان معنا است که اگر، به عنوان مثال، شما به زبان اسپانیایی تکلم می‌کنید یا آن را ترجیح می‌دهید، مرکز منطقه‌ای باید طی روند پذیرش اولیه به زبان اسپانیایی با شما ارتباط برقرار کند. یک مرکز منطقه‌ای فقط در صورتی می‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند که اداره خدمات رشدی (DDS, Department of Developmental Services)  تشخیص داده باشد که برقراری ارتباط به زبان مادری شما، مثلاً اسپانیایی، موجب تحمیل سختی یا هزینه‌ای بی‌مورد به مرکز خواهد شد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4642(b). اگر DDS تشخیص داده باشد که انجام پذیرش به زبان اسپانیایی موجب تحمیل سختی یا هزینه‌ای بی‌مورد خواهد شد، باز هم پذیرش اولیه باید انجام گیرد، اما به زبان انگلیسی.
   
 5. پذیرش اولیه باید شامل چه مراحلی باشد؟

  پذیرش اولیه باید شامل اطلاعات و مشاوره از طرف مرکز منطقه‌ای درباره خدماتی باشد که مراکز منطقه‌ای ارائه می‌دهند و نیز خدماتی که توسط سایر نهادها و مؤسسات ارائه می‌شود. این می‌تواند شامل خدمات بهداشت روانی، مسکن، تحصیلات، آموزش‌های مرتبط با شغل، خدمات و برنامه‌های پزشکی، دندانپزشکی، تفریحی و سایر خدمات و برنامه‌هایی باشد که ممکن است برای شخص دچار معلولیت رشدی یا خانواده وی مفید باشد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4642(a)(2). اطلاعات مربوط به خدمات مرکز منطقه‌ای و سایر نهادها و مؤسسات و خدمات آنها باید به زبان مادری شما ارائه گردد.
   
 6. آیا پذیرش اولیه باید شامل تصمیم راجع به لزوم انجام ارزیابی توسط مرکز منطقه‌ای نیز باشد؟

  بله. پذیرش اولیه شما نزد مرکز منطقه‌ای باید شامل تصمیم مرکز منطقه‌ای راجع به اینکه این مرکز باید یک ارزیابی را انجام دهد یا خیر نیز باشد. تصمیم مرکز منطقه‌ای باید به زبان مادری شما ارائه گردد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4642(b).
   
 7. اگر من (یا فرزندم) به ارزیابی نیاز داشته باشم (باشد)، آیا مرکز منطقه‌ای باید ارزیابی را به زبان مادریم انجام دهد؟

  بله. اگر مرکز منطقه‌ای تصمیم بگیرد که یک ارزیابی مورد نیاز است، باید آن ارزیابی را به زبان مادری شما انجام دهد، به جز در مواردی که DDS تشخیص دهد انجام این کار موجب تحمیل سختی یا هزینه بی‌مورد به مرکز منطقه‌ای خواهد شد. این کار می‌تواند شامل استفاده از یکی از کارکنان مرکز منطقه‌ای که به زبان مادری شما تسلط دارد یا استفاده از مترجم شفاهی و ارائه مطالب نوشتاری به زبان مادری شما باشد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4643(d).
   
 8. مرکز منطقه‌ای باید ظرف چه مدتی ارزیابی را انجام دهد؟

  مرکز منطقه‌ای موظف است ارزیابی را ظرف 120 روز بعد از تاریخ پذیرش اولیه انجام دهد. به هر حال، اگر تأخیر در انجام ارزیابی موجب می‌شود که سلامت و ایمنی شما یا فرزندتان در معرض خطر قرار گیرد، یا موجب تأخیر قابل ملاحظه در رشد ذهنی یا جسمی شما یا فرزندتان شود، یا به خطر قریب‌الوقوع قرار گرفتن شما یا فرزندتان در یک محیط دچار محدودیت‌های بیشتر منجر گردد، ارزیابی باید زودتر—حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ پذیرش اولیه—انجام گیرد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4643(a).
   
 9. ارزیابی معمولاً شامل چه مواردی است؟

  اگر ارزیابی با هدف تعیین صلاحیت برخورداری از خدمات مرکز منطقه‌ای انجام گیرد، می‌تواند شامل جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مربوط به پیشینه، انجام آزمایشات و ارزشیابی‌های مربوطه، تعیین میزان معلولیت، و نیز نیازهای خدماتی شما یا فرزندتان، و بررسی آزمایشات و ارزشیابی‌ها باشد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4643(a) و (b).
   
 10. درباره طراحی و توسعه IPP و خود جلسه IPP چطور؟ آیا مرکز منطقه‌ای باید آنها را به زبان مادری من انجام دهد؟

  بله. طی طراحی و توسعه IPP و خود جلسه IPP، مرکز منطقه‌ای باید با شما (یا در موارد لزوم با خانواده شما) به زبان مادری شما صحبت کند. مرکز منطقه‌ای فقط در صورتی می‌تواند از انجام این کار خودداری کند که DDS تشخیص داده باشد ارتباط با شما به زبان مادریتان موجب تحمیل سختی یا هزینه بی‌مورد خواهد شد. به عنوان مثال، اگر در حالت عادی به زبان ویتنامی صحبت کنید یا آن را ترجیح دهید، مرکز منطقه‌ای باید طی طراحی و توسعه IPP و خود جلسه IPP به زبان مادری شما با شما ارتباط برقرار کند. مرکز منطقه‌ای می‌تواند از روش‌هایی مثل استفاده از یکی از کارکنان مرکز منطقه‌ای که به زبان مادری شما تسلط دارد یا استفاده از مترجم شفاهی و ارائه مطالب نوشتاری به زبان مادری شما برای انجام این مهم استفاده کند. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4646 (h)(1).
   
 11. آیا می‌توانم رونوشت IPP خود را به زبان مادریم دریافت کنم؟

  بله. مرکز منطقه‌ای باید رونوشت IPP شما را به زبان مادریتان، و یا در موارد مقتضی، به زبان مادری خانواده، ولی قانونی، سرپرست، یا نماینده‌تان، و یا هر دو، ارائه دهد، به جز در مواردی که DDS تعیین کرده باشد که انجام این کار موجب تحمیل سختی یا هزینه بی‌مورد به مرکز منطقه‌ای خواهد شد. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4646(h)(2).
   
 12. چه موقع رونوشت IPP خود را به زبان مادریم دریافت می‌کنم؟

  بستگی دارد. اگر شما ترجمه IPP را درخواست کنید و زبان شما یک «زبان آستانه» تلقی گردد، مرکز منطقه‌ای باید نسخه ترجمه شده را ظرف 45 روز از تاریخ درخواست شما در اختیارتان قرار دهد. یک زبان زمانی «زبان آستانه» تلقی می‌شود که تعداد یا درصد خاصی از افراد بگویند که آن زبان، زبان اولیه آنها است. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4646.5 (a)(5).
   
 13. اگر زبان من به عنوان «زبان آستانه» تلقی نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

   اگر زبان شما «زبان اولیه» محسوب نشود، مرکز منطقه‌ای برای ارسال ترجمه IPP به زبان شما، بیش از 45 روز فرصت خواهد داشت. به هر حال، مرکز منطقه‌ای باید تعداد دفعاتی که ارائه نسخه ترجمه شده IPP بیش از 60 روز طول می‌کشد را ثبت کند. مرکز منطقه‌ای باید آن اطلاعات را در گزارش «اطلاعات خرید خدمات» مرکز درج و این گزارش را در وب‌سایت مرکز منطقه‌ای منتشر کند. همچنین، این اطلاعات به DDS گزارش و در وب‌سایت DDS نیز منتشر می‌شود. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4519.5 (a). در این صورت، شاید بهتر باشد آنچه «شکایت قسمت 4731» نامیده می‌شود را تسلیم کنید.
  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شکایات قسمت 4731، به قسمت زیر رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org//pubs/PublicationsRULAEnglish.htm فصل 12.
   
 14. چگونه بفهمم که آیا زبان مادری من یک «زبان آستانه» است یا خیر؟

  اسپانیایی یک زبان آستانه برای اکثر کانتی‌های کالیفرنیا محسوب می‌شود. تعداد زبان‌های آستانه برخی از کانتی‌ها بیشتر از سایر کانتی‌ها است. به عنوان مثال، زبان‌های آستانه کانتی لس‌آنجلس عبارتند از عربی، ارمنی، کامبوجی، چینی، انگلیسی، فارسی، کره‌ای، روسی، اسپانیایی، تاگالوگ، و ویتنامی. برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از اینکه آیا زبان مادری شما در کانتی محل اقامت‌تان یک زبان آستانه محسوب می‌شود یا خیر، به نشانی زیر رجوع کنید: http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/…
   
 15. آیا مرکز منطقه‌ای باید زبان مادری من را در IPP درج کند؟

  بله. مرکز منطقه‌ای باید زبان مادری شما را در IPP درج کند. به عنوان مثال، اگر شما به زبان کره‌ای صحبت می‌کنید یا آن را ترجیح می‌دهید، مرکز منطقه‌ای باید در IPP تصریح کند که زبان مادری شما کره‌ای است. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4646(h)(3).
   
 16. اگر مرکز منطقه‌ای زبان مادریم را مستند نکند، یا پذیرش، ارزیابی، ارزشیابی، یا فرایند طراحی و توسعه IPP را به زبان مادریم انجام ندهد، چه اقداماتی را می‌توانم انجام دهم؟

  اگر مرکز منطقه‌ای زبان مادری شما را مستند نکند، یا پذیرش، ارزیابی، ارزشیابی، یا فرایند طراحی و توسعه IPP را به زبان مادریتان انجام ندهد، می‌توانید شکایتی را تسلیم کنید. بر اساس قسمت 4731 قانون لنترمن، اگر معتقد باشید که حقوق شما نقض شده یا مورد اجحاف قرار گرفته، می‌توانید شکایتی را علیه مرکز منطقه‌ای تسلیم کنید. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4731. به منظور تسلیم شکایت، نامه‌ای مختصر و مفید را خطاب به مدیر مرکز منطقه‌ای خود بنویسید. برای دریافت فهرستی از مدیران مراکز منطقه‌ای و اطلاعات تماس ایشان، به نشانی http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm رجوع کنید.

  نامه شما باید حاوی نام، نشانی، شماره تلفن، و اطلاعاتی درباره آنچه روی داده، اقداماتی که برای حل و فصل آن انجام داده‌اید، نام کلیه افراد ذیربط، و راه‌حل‌هایی باشد که می‌توانند به حل مشکل کمک کنند. می‌توانید شکایت خود را به زبان مادریتان تنظیم و تسلیم کنید.

  بعد از تسلیم شکایت شما، مدیر مرکز منطقه‌ای 20 روز کاری وقت دارد تا درباره موضوع شکایت تحقیق و راه‌حل پیشنهادی را کتباً برای شما ارسال کند. چنانچه با راه‌حل پیشنهادی موفق نباشید، می‌توانید ظرف 15 روز کاری شکایت خود را به DDS ارجاع دهید. DDS  45 روز فرصت دارد تا درباره موضوع شکایت شما تحقیق و پاسخی را برای شما ارسال کند. قانون رفاه و مؤسسات کالیفرنیا، قسمت 4731(c).

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق خود به منظور تسلیم شکایت، به پرسش‌های 44-41 فصل 12 نشریه ما با عنوان «حقوق بر اساس قانون لنترمن»

  (Rights Under the Lanterman Act)، موجود در نشانی زیر، رجوع کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

 

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.