حقوق شما برای انتخاب برنامهریزی مشاوره و ترخیص تحت سنجش MDS 3.0 بخش Q

Publications
#5497.16

حقوق شما برای انتخاب برنامهریزی مشاوره و ترخیص تحت سنجش MDS 3.0 بخش Q

تمامی مؤسسات آسایشگاهی که بودجه Medicare یا Medicaid دریافت می‌کنند، باید برای همه ساکنین مؤسسه آسایشگاهی (NF) سنجش مجموعه حداقل داده (MDS) را انجام دهند. از MDS برای کسب اطلاعات درباره توانمندی‌های عملکردی ساکنین، شناسایی مشکلات سلامتی و کمک در تهیه برنامه مراقبت فردی شامل برنامه ترخیص استفاده می‌شود.

الزامات ارزیابی MDS

تمامی مؤسسات آسایشگاهی که بودجه Medicare یا Medicaid دریافت می‌کنند، باید برای همه ساکنین مؤسسه آسایشگاهی (NF) سنجش مجموعه حداقل داده (MDS) را انجام دهند. از MDS برای کسب اطلاعات درباره توانمندی‌های عملکردی ساکنین، شناسایی مشکلات سلامتی و کمک در تهیه برنامه مراقبت فردی شامل برنامه ترخیص استفاده می‌شود.

حداکثر ظرف 14 روز پس از تاریخ پذیرش، زمانی که تغییری در شرایط جسمی و ذهنی فرد رخ می‌دهد و به طور سالانه سنجش کامل MDS و به صورت فصلی نسخه‌ای مختصرتر از آن انجام می‌گیرد. سنجش MDS، بخش Q باید طی هر ارزیابی جامع انجام گیرد. فرد ساکن آسایشگاه یا نماینده وی (درصورتی که فرد قادر به پاسخ نباشد) می‌تواند در ارزیابی‌های فصلی (غیرجامع) از پاسخ به سؤالات امتناع کند. بااین‌حال، ساکنین آسایشگاه می‌توانند نظر خود را تغییر دهند و در هر زمانی، صرفنظر از زمانبندی ارزیابی MDS تقاضای اطلاعات درباره بازگشت احتمالی به اجتماع داشته باشند.

برنامه ترخیص با عنوان بخش Q (قسمتی) از فرآیند ارزیابی MDS قلمداد می‌شود. سنجش MDS بخش Q، مؤسسات آسایشگاهی را ملزم می‌کند تا از ساکنین مؤسسه درباره تمایلشان برای نقل مکان به اجتماع سؤال کنند. اگر ساکنی پاسخ بله دهد (یعنی فرد مایل به کسب اطلاعات بیشتر برای نقل مکان به اجتماع است)، مؤسسه آسایشگاهی باید طی 10 روز کاری این ساکن را به یک نهاد ارتباط محلی (LCA) ارجاع دهد.

اگر ساکنی مایل به نقل مکان به اجتماع باشد، باید در برنامه مراقبتی پاسخ به سنجش MDS لحاظ شود و همچنین برنامه‌ریزی مراقبتی جهت ارزیابی انتقال احتمالی فرد به جامعه نیز آغاز شود. این امر معمولاً به معنای ویزیت توسط مددکار اجتماعی NF یا برنامه‌ریز ترخیص برای گفتگو درباره برنامه‌ریزی ترخیص در آینده و گزینه‌های زندگی در اجتماع است. برای کسب اطلاعات مفصل درباره MDS بخش Q، به آدرس https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1october2019.pdf مراجعه کنید.

نهاد ارتباط محلی

هنگامی که ارجاع به نهاد ارتباط محلی صورت می‌گیرد، LCA مسئول تماس با ساکن مؤسسه آسایشگاهی و صحبت با وی درباره برنامه‌ریزی ترخیص و خدمات است تا فرد بتواند با خدمات و پشتیبانی برای زندگی در اجتماع آماده شود. بسیاری از ساکنین NF ممکن است با پشتیبانی و خدمات قادر به بازگشت به اجتماع باشند. نهاد ارتباط محلی (LCA) و مؤسسه آسایشگاهی (NF) مسئول همکاری با یکدیگر هستند تا به فردی که قادر به انتقال به اجتماع است، در این زمینه کمک کنند. می‌توانید با مراجعه به https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agencies-for-MDS-3-0-Section-Q.aspx با نهاد ارتباط محلی شهرستان خود تماس بگیرید.

نحوه کسب اطلاعات درباره سنجش MDS، بخش Q

می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان انجام سنجش MDST بخش Q بعدی‌تان و تأیید اینکه مؤسسه آسایشگاهی اطلاعات صحیحی در سنجش MDS بخش Q درباره تمایل شما برای انتقال به اجتماع دارد، با مددکار اجتماعی NF اختصاصی خود گفتگو کنید.

اگر از دسترسی به اطلاعات MDS بخش Q یا برنامه‌ریزی ترخیص محروم شدید، باید چه کنید

اگر مؤسسه اطلاعات مربوط به سنجش MDS، بخش Q را به شما ارائه نکرد، می‌توانید با شماره
1-800-231-4024، با بازرس محلی خود تماس بگیرید. بازرس به صورت 24 ساعت شبانه‌روز،
7 روز هفته برای دریافت تماس و ارجاع شکایات ساکنین در دسترس است. همچنین با مراجعه به آدرس https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/ می‌توانید دفتر بازرسی محلی در منطقه خود را پیدا کنید.

علاوه‍‌براین، می‌توانید تقاضای شکایت به سازمان بهداشت و سلامت عمومی کالیفرنیا را مطرح کنید. سازمان بهداشت و سلامت عمومی کالیفرنیا مسئول بازرسی و ارائه مجوز به مؤسسات آسایشگاهی است. برای طرح شکایت به CDPH، می‌توانید با دفتر منطقه‌ای شعبه صدور مجوز و گواهینامه در ناحیه خود تماس بگیرید. برای اطلاع از فهرستی از مکان‌های ملاقات و اطلاعات تماس به این آدرس مراجعه کنید: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx.

همچنین می‌توانید با سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا با شماره 1-800-776-5746 تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر درباره MDS بخش Q در آدرس زیر آمده است: https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-discharge-planning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section

می‌خواهیم نظر شما را بدانیم! لطفاً نظرسنجی زیر را درباره نشریه‌های ما پر کنید و ما را از کیفیت کارمان مطلع کنید! https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

مخارج سازمان معلولین کالیفرنیا از منابع گوناگونی تأمین می شود که برای اطلاع از لیست حامیان می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.