حقوق شما برای انتخاب برنامهریزی مشاوره و ترخیص تحت سنجش MDS 3.0 بخش Q

Publications
#5497.16

حقوق شما برای انتخاب برنامهریزی مشاوره و ترخیص تحت سنجش MDS 3.0 بخش Q

تمام مراکز پرستاری که بودجه Medicare یا Medicaid دریافت می کنند باید ارزیابی MDS را برای همه ساکنان مرکز پرستاری (NF) انجام دهند. MDS برای به دست آوردن اطلاعات در مورد توانایی های عملکردی یک ساکن ، شناسایی مشکلات بهداشتی و کمک به توسعه برنامه مراقبت از فرد ، از جمله برنامه ریزی تخلیه استفاده می شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.