حقوق مربوط به حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در مسکنها و اماکن عمومی – سوالات متداول

Publications
#7155.16

حقوق مربوط به حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در مسکنها و اماکن عمومی – سوالات متداول

اگر ناتوانی دارید، دچار بیخانمانی هستید و یک حیوان خدماتی دارید، قانون به شما امکان میدهد وی را با خود به اماکن عمومی و مسکن خود از جمله پناهگاههای بیخانمانها ببرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.