حق درخواست دادرسی در خانه

Publications
#5485.16

حق درخواست دادرسی در خانه

 اگر درخواست جلسه دادرسی عادلانه در ایالت کالیفرنیا کردید و و به‌دلیل محدودیت‌های پزشکی، جسمی، حمل‌ونقل یا دلایل دیگر قادر به حضور در جلسه دادرسی در محل تعیین‌شده نمی‌باشید، می‌توانید درخواست کنید جلسه دادرسی در خانه برگزار شود.  MPP 22-045.11 «اگر شاکی به‌دلیل وضعیت سلامت نامساعد قادر نیست در جلسه دادرسی در محل تعیین‌شده حاضر شود، جلسه دادرسی باید در خانه شاکی یا در محل دیگری که موردتوافق شاکی و کانتی باشد برگزار شود.»

 

 

Click links below for a downloadable version.