دسترسی و اصلاح پرونده سلامت

Publications
#5112.16

دسترسی و اصلاح پرونده سلامت

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 سوابق بیمار خود را بازنگری کرده، از آن کپی بگیرید و آنها را اصلاح کنید آئین نامه‎ (H&SC) §123110(a)‎بهداشت و ایمنی کالیفرنیا، بخش.همچنین حق دارید در هنگام بررسی‎ H&SC § 123110(a)‎. سوابق تان از کسی بخواهید که شما را همراهی کند. نماینده شخصی شما(والدین، قیم، کسی که از شما مراقبت می کند، یا مسؤ) ولیت مراقبتهای بهداشتی شما را بر عهده دارد( نیز از همین حق بررسی، کپی یا اصلاح سوابق شما برخوردار استمگر اینکه در این یادداشتاین یادداشت همچنین محدودیتهای خاص در خصوص حقوق شما را ). خلاف آن گفته شده باشدبیان میکند.

چه قوانینی به من اجازه بررسی، کپی برداری، یا اصلاح سوابق پزشکی را می دهد؟

هم قانون فدرال و هم قانون کالیفرنیا به بیماران اجازه بررسی، کپی برداری، یا تقاضای اصلاح سوابق. پزشکی را می دهداستانداردهای فدرال شامل مقررات حفظ حریم خصوصی قانون انتقالوپاسخگویی الکترونیک بیمه سلامت( HIPAA). ، می باشنداستانداردهای ایالتی در قسمت دسترسیبیمار کالیفرنیا به قانون سوابق بهداشتی، آئین نامه بهداشت و ایمنی کالیفرنیا، بخش123100و ادامه. موجود استوق شما حفاظت هم قانون فدرال و هم قانون کالیفرنیا طوری طراحی شده اند که از حق. می کنند، اما تفاوتهای اندکی در استانداردها وجود دارداستانداردهای فدرال اعمال می شود، مگر. اینکه استانداردهای ایالتی به شما حقوق بیشتری بدهند45 C.F.R. §§ 160.203(b)،160.202(" تعریف" دقیق تر( ، بند فرعی)). 2این بدین معنی است که برخی مواقع استانداردهای. فدرال اعمال می شوند، و بعضی وقتها استانداردهای ایالتیاین یادداشت توضیح می دهد که چه مواقع.

در بیشتر موارد، قانون کالیفرنیا حقوق وسیعتری برای دسترسی و اصلاح پرونده های پزشکی نسبت به. قانونهای فدرال در اختیار شما قرار می دهدبنابراین، قانون کالیفرنیا معمولاً شامل دسترسی و. اصلاح پرونده های پزشکی می شودHIPAA با این حال، تحت چهار شرط قوانینفدرال اختیارات. بیشتری در خصوص دسترسی و اصلاح پرونده های پزشکی در اختیار شما قرار می دهدر این چها: 

 1.  دسترسی به سوابق بهداشت روان). به جز سوابق روان درمانی
 2.  خلاصه ای از سوابق پزشکی توسط درمانگران در ازای اجازه دسترسی به سوابق
 3. اصلاح سوابق پزشکیز
 4. دسترسی به سوابق در خصوص رادیولوژی، نوار قلب، نوار مغزی، یا سوابق.

ادامه مطالب در این یادداشت در خصوص استانداردهای بررسی، کپی برداری، یا اصلاح سوابق . پزشکی توسط شما توضیح می دهد
این یادداشتها همچنین بیان می کند که آیا استانداردهای اعمال شده HIPAA در مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال.

چطور می توانم به سوابقم دسترسی پیدا کنم؟

شما یا نماینده قانونی شما باید برای بررسی و/یا برای دریافت نسخه از سوابق یک درخواست کتبی . بدهید H&SC §123110(a)، (b) . در درخواست برای کپی سوابق باید مشخص شود چه مدارکی. باید کپی گرفته شود H&SC §123110(b)‎

آیا برایقبول درخواست بررسی و/یا دریافت کپی از پرونده سلامت محدودیت زمانی وجوددارد؟

 درمانگر باید امکان دسترسی به سوابق را طی ساعات اداری معمول در ظرف پنج روز) 5. کاری پس از دریافت درخواست کتبی داشته باشدH&SC §123110(a)‎.اگر شما یا نماینده قانونیشما برایکپی برداری از تمام یا بخشی از پرونده در خواست می کند، شخص درمانگر باید کپی ها را) 15 ( ظرف پانزده. 

آیا محدودیتی در حق بیمار برای دسترسی اش به سوابق بهداشت روان وجود دارد؟

HIPAA هم . بله
و هم قانون کالیفرنیا محدودیتهایی را برای دسترسی به پرونده سلامت روانی قرار. داده اندمحدودیت های خاصی بسته به اینکه آیا گزارشات جزء سوابق روان درمانی محسوب می. شوند یا خیر وجود داردسوابق روان درمانی در واقع یادداشت های یک متخصص سلامت روان ازیک جلسه مشاوره خصوصی یا گروهی، به صورت مشترک، و یا جلسه مشاوره خانواده هستند که از. بقیه پرونده پزشکی شما جدا شده است

 محدودیتها در دسترسی به سوابق بهداشت روانبه غیر از سوابق روان درمانیچه هستند؟

 مقررات حفظ حریم خصوصی به درمانگر اجازه می دهد تا تنها تحت شرایط زیر مانع( دسترسی به سوابق بهداشت روان: شود ) 

 1. یک متخصص مراقبت های بهداشتی مجاز این طور صلاح دیده باشد که، در اعمال قضاوت حرفه ای، دسترسی به عقلا و به احتمال زیاد به زندگی یا سلامت فیزیکی شما یا شخص ی زند، 
 2. سوابق اشاره به شخص دیگری داشته باشد و درمانگر ) مگر اینکه آن شخص درمانگر باشد مجاز تعیین کرده باشد، در اعمال قضاوت حرفه ای، که دسترسی درخواست شده به احتمال زیاد و عقلا آسیب قابل توجهی به آن شخص دیگر وارد می کند،
 3.  درخواست برای دسترسی توسط نماینده شخصی( شما صورت گرفته باشدبه عنوان مثالو متخصص مراقبت های ) والدین، قیم، کسی که از شما مراقبت می کند یا شخص درمانگربهداشتی مجاز تعیین کرده باشد، در اعمال قضاوت حرفه ای، که دسترسی نماینده شما بهاحتمال زیاد و عقلا آسیب قابل توجهی به شما یا شخص دیگری وارد می کند

 تحت قوانین و مقررات ، بیمار می تواند مانع دسترسی شود تنها اگر دسترسی به احتمال زیاد. به زندگی کسی یا امنیت فیزیکی شخصی لطمه وارد کند رعایت این استاندارد برای فرد ارائه کننده . خدمات بهداشتی بسیار مشکل است از طرف دیگر، دسترسی می تواند برای نماینده بی مار نیز مسدود ( شودمثلاً والدین، قیم، شخصی که از شما مراقبت می کند، یا شخص درمانگر)اگر دسترسی با. احتمال خطر برای شخصی همراه باشداین به این معنی است که برای نماینده بیمار دسترسی به. 

توجه:این محدودیت ب رای دسترسی توسط خود بیمار، و یا نماینده ای از بیمار که مجوزی برای انتشار. اطلاعات ندارد، اعمال می شود برای افرادی غیر از بیمار اگر بیمار اجازه کتبی معتبر را داشته باشد.

اگر ارائه کننده خدمات اجازه دسترسی به سواب ق بهداشت روان بیمار(به غیر از سوابق روان) درمانیرا نپذیرد بیمار چه حقوقی دارد؟

 تحت مقررات حفظ حریم خصوصی، اگر ارائه دهنده حاضر به اجازه دسترسی به سوابق. نباشد، باید این عدم تمایل را به صورت کتبی اعلام کند:

 1. دلیل اصلی برای این عدم تمایل؛
 2. حق بررسی توسط یک متخصص مراقبتهای بهداشتی دارای مجوز که توسط ارائه دهنده تعیین( شده) از جمله شرح چگونگی به کار بردن حق بررسی
 3.  حق شکایت از ارائه دهنده، و حق شکایت از بخش بهداشت و خدمات انسانی دفتر حقوق مدنی

توجه: این الزامات فدرال همان جلوگیری از دسترسی و توجه به اعمال ممانعت از دسترسی به سوابق در خصوص رادیولوژی، نوار قلب، نوار مغزی، یا سوابق الکترومیوگرافی توسط ارائه دهندگان تحتHIPAA پوشش است.HIPAA این بدین دلیل است مقررات حفظ حریم خصوصی دسترسی بیشتریبه ا. 

محدودیت های قانون کالیفرنیا در مورد حق بیمار برای دسترسی به سوابق روان درمانی او چه هستند؟

 اگر درمانگر تحت پوشش نباشد، قانون کالیفرنیا در مورد دسترسی به سوابق بیمار اعمال. می شود علاوه بر این، در تمام م . وارد افشای سوابق روان درمانی قانون کالیفرنیا اعمال می شود این بدین دلیل است مقررات فدرال اصلاً نیازی به دسترسی به سوابق روان درمانی ندارند بنابراین، قانون . (" کالیفرنیا حقوق بیشتری از دسترسی نسبت به مقررات فدرال فراهم می کند" سوابق روان درمانی به دقت مثل سوابقی که توسط یک متخصص بهداشت روان در طول یک جلسه مشاوره خصوصی گروهی، مشترک و یا خانوادگی ثبت شده است، تعریف شده هستند که از بقیه پرونده پزشکی شما جدا.)

 طبق قانون کالیفرنیا، اگر درمانگر، تشخیص دهد که با دیدن یا دریافت سوابق روان درمانی عواقب نامط" لوب یا خطرات قابل توجهی بیمار را تهدید خواهد کرد ممکن است نسبت به اجازه بازرسی و یا. ارائه کپی از سوابق روان درمانی بیمار، تمایل نداشته باشدH&SC §123115(b)‎.با این حال،:

 1. درمانگر باید در سوابق، شرح کتبی دلیل امتناع خود از اجازه بازرسی و یا دسترسی به کپی سوابق، از جمله شرح عواقب نامطلوب یا مضرات خاص برای بیمار که درمانگر پیش بینی می کند اگر بازرسی و یا کپی مدارک صورت گیرد، رخ می دهد را وارد کند؛
 2. شک دارای درمانگر باید اجازه بازرسی، و یا ارائه کپی از پرونده بهداشت روان را به پز مجوز و جراح، یا روانشناس دارای مجوز یا مددکار اجتماعی بالینی که توسط بیمار تعیین شده است، بدهد؛
 3. درمانگر باید بیمار را هم از امتناع خود از اجازه دسترسی به سوابق درخواستی و هم از حق بیمار برای بازرسی و به دست آوردن اطلاعات از سوابق مطلع کند؛ و
 4.  درمان گر باید این نکته را که آیا بیمار درخواست کرده که متخصص بهداشتی درمانی دیگری.H&SC §123115(b)(1)-(4)‎.

آیا محدودیتی در دسترسی به اطلاعات در پرونده من که توسط کسی غیر از درمانگر ارائه شده باشد، وجود دارد؟

 قانون کالیفرنیا می گوید که درمانگر مجبور نیست به اجازه دسترسی به اطلاعات" محرمانه که توسط . کسی غیر از درمانگر دیگری و یا بیمار داده می شود، تن دهد مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال HIPAA" می گوید که این اطلاعات تنها می تواند در صورتی محرمانه بماند که فاش کردن آنبه."

 آیا محدودیتی در حق والدین بیمار برای دسترسی به سوابق درمانی فرزند نابالغ خود وجود دارد؟

. بله اگر بیمار نابالغ باشد و توسط قانون مجاز به رضایت دادن به درمان پزشکی شناخته شود، پدر و. مادر حق ندارد سوابق بیمار نابالغ را بازرسی کند یا نسخه ای از آن را درخواست کنند H&SC §123115(a)(1)‎.‎ §§6920-6929‎رجوع کنید به بخش قوانین خانواده قانون کالیفرنیا .اگر درمانگر تشخیص دهد که دسترسی به سوابق درخواست شده توسط پدر و مادر اثر مخربی بر رابطه حرفه ای او با بیمار نابالغ یا امنیت فیزیکی بیمار نابالغ یا سلامت روحی او می گذارد، پدر و مادر حق. دسترسی به سوابق بیمار نابالغ را ندارند H&SC §123115(a)(2)‎. سترسی تنها این محدودیت د توسط مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال HIPAA. صادر می شود45‎ C.F.R. §164.502(g)(3)(ii)(B)‎

آیا درمانگر مجاز است که به جای ارائه دسترسی مستقیم به سوابق پزشکی بیمار، خلاصه ای از آن را ارائه دهد؟

 مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال به درمانگر اجازه میدهد تا خلاصه ای از سوابقبیمار را به جای امکان دسترسی کامل به سوابق، ارائه دهد، اما به شرطی که شما قبلاً در این. خصوص توافق کرده باشید و هزینه های مربوط به آن را پرداخته باشید45‎ C.F.R. §164.524(c)(2)(iii)‎

اگر درمانگر به جای دسترسی کامل به سوابق، خلاصه ای را آماده کند، کل سوابق بیمار باید خلاصه. شود مگر اینکه بیمار درخواستش را به موارد خاص، یا بخشهای خاصی محدود کرده باشد H&SC§123130(a)‎. درمانگر می تواند با بیمار برای روشن سازی اطلاعات درخواستی صحبت کند اگر، در نتیجه، بیمار اطلاعاتی در خصوص موارد خاص، بیماریهای خاص، یا بخشهای خاصی از پرونده درخواست کرد، درمانگر موظف است که فقط همان موارد تعیین شده توسط بیمار را خلاصه.

خلاصه باید شامل هر مورد، بیماری، یا قسمتی باشد که اطلاعات آورده شده در هر سند باید تابع:

 1. های ( شکایت ه پیشینه مربوط؛ اصلی ؛از جمل
 2. یافته های حاصل از مشاوره و مراجعه به سایر درمانگران؛
 3. تشخیص، در جایی که تعیین شده؛
 4. طرح درمان و رژیم از جمله داروهای تجویز شده؛پیشرفت درمان؛
 5. پیشرفت درمان؛
 6. بهبودی، از جمله مشکلات مداوم قابل توجه و یا شرایط؛
 7. گزارش مربوط به روشهای تشخیصی و آزمایشات و تمامو . 
 8. نتایج مربوط به هدف معاینات فیزیکی اخیر، مانند فشار خون، وزن، و ارزش های واقعی تست های روتین آزمایشگاهیH&SC §123130(b)(1)-(8)‎

آیا درمانگر می تواند سوابق را به دلیل عدم پرداخت حقش نگه دارد؟

 درمانگر نمی تواند سوابق بیمار را به خاطر عدم پرداخت حقوق خدمات خود نگه دارد درمانگر که عمداً سوابق را به دلیل صورتحساب های پرداخت نشده نگه دارد مشمول تحریم است .H&SC §123110(j).

آیا درمانگر باید در ازای آماده کردن نسخه ها و کپی ها قبل از تحویل سواب ق پول دریافت کند؟

. بله قبل از تحویل کپی های سوابق به درخواست کننده، لازم است که درخواست کننده هزینه های کپی :( کردن، که از بیست و پنج سنت. 25) دلار( یا پنجاه سنت. 50) دلاربه ازای هر صفحه تجاوز نمیکند برای سوابق کپی شده از میکروفیلم، و هر گونه هزینه اضافیدفتری معقول که در آماده سازی.

 به علاوه، درمانگر ممکن است یک بر اساس وقت و هزینه ای که صرف آماده سازی. خلاصه ها بسته به درخواست بیمار نسبت به دسترسی به سوابقش صرف کرده، درخواست نمایدH&SC §123130(f)‎.

با این حال اگر سند کتبی که نشان دهد این سوابق برای سازمانهای تأمین درخواست مزایای تأمین اجتماعی بیمه از کارافتادگی ( SSDI)) SSI ( ، سازمان درآمد مستمری بگیران یا Medi-Cal لازم . واست نماید است، موجود باشد، درمانگر نمی تواند برای کپی هایی که برای هزینه ای درخ H&SC §123110(d)(1)‎.30 سوابق باید ظرف مدت H&SC . روز از درخواست کتبی آماده شود §123110(f) . فقط یک نسخه از بخشهای مربوط به سوابق باید به صورت رایگان ارائه شود H&SC §123110 (d)(2)‎ " سوابق .
" مربوطه سوابقی هستند که از تاریخ درخواست اولیه برای مزا H&SC . یا شروع و با تاریخ تصمیم نهایی اتخاذ شده در مورد درخواست شما پایان می یابد §123110(d)(1)‎ .( اگر بیمار توسط وکیل خصوصی وکیلی غیر از یک نهاد غیر انتفاعی خدمات) حقوقی H&SC . معرفی شود، درمانگر مجبور نیست که سوابق را به طور رایگان ارائه کند §123110(d)(3)‎.اگر تقاضای تجدید نظر موفقیت آمیز باشد، درمانگر ممکن است برای بیمار.

چطور می توانم سوابق درمانی خود را اصلاح کنم؟

 برای درمانگران تحت پوشش اصلاح سوابق درمانی تماماً توسط مقررات حفظ حریم خصوصی فدرالHIPAA. نظارت می شود بر طبق آن قوانین، شما باید از درمانگر بخواهید تا. سوابق شما را اصلاح کند 45 C.F.R. § 164.526(b)(1)‎.ممکن است درمانگر از شما بخواهد که درخواست کتبی دهید که شامل دلیل شما برای اصلاحات درخواستی باشد، اما درمانگر باید شما را. از این شرایط قبل از ارائه درخواست تان آگاه کند 45 C.F.R. § 164.526(b)(1)‎.محدودیت. زمانی برای ارائه درخواست اصلاحات وجود ندارد45 C.F.R. § 164.526(a)(1)‎.می توانید§ .C.F.R 45 . در تمام مدتی که سوابق شما موجود است برای اصلاحات آن درخواست دهید164.526(a)(1)‎

 درمانگر باید ظرف مدتm§ .C.F.R 45 . روز برای انجام درخواست شما اقدام کند 164.526(b)(2)(i)‎.اگر درمانگر بیانیه کتبی در خصوص دلایل خود برای به تأخیر انداختن30 اصلاحات و تاریخ دقیق کامل شده اصلاحات به شما ارائه کند می تواند تاروز مهلت اضافی. دریافت کند45 C.F.R. § 164.526(b)(2)(ii)

گر درمانگر توافق کند که سوابق شما را اصلاح کند، باید در کوتاهترین زمان سوابقی را که باید § .C.F.R 45 . اصلاح شود شناسایی و اصلاحیه را به آن ضمیمه کند یا لینک اصلاحیه را ارائه کند164.526(c)(1)‎.درمانگر همچنین باید به شما اعلام کند که اصلاحات انجام گرفته است، و رضایت. شما را در خصوص اطلاع رسانی به افراد دیگری که سوابق مذکور را درخواست کرده بودند بگیرد45 C.F.R. § 164.526(c)(2)‎.درمانگر باید اصلاحات را در اختیار افرادی که شما درخصوص آنها به درمانگ ر قبلاً این نکته را که آنها سوابق درخواستی را دریافت کرده اند،اطلاع رسانی کرده اید، قرار دهد و همچنین افرادی که اطلاعاتی دارند که با تکیه بر آن اطلاعات می توانند به. ضرر شما کار کنند، را بشناسد 45 C.F.R. § 164.526(c)(3)‎.درمانگرانی که اصلاحات رادریافت می§ .C.F.R 45 . کنند می توانند سوابقی را که در اختیار آن درمانگر است اصلاح کنند164.526(e)‎

اگر درمانگر تشخیص دهد که سوابق دقیق و کامل است می تواند درخواست شما را برای اصلاحات. رد کند45 C.F.R. § 164.526(a)(2)(iv)‎.ای درمانگر همچنین می تواند درخواست شما را برmمگر اینکه ایجاد کننده سابقه دیگر در دسترس نباشد ( اصلاحات اگر سوابق درخواستی ایجاد نشده باشند) تا بتواند روی درخواست اصلاحیه کار کند، رد کند؛ یا درمانگر سابقه درخواستی را در دسترس. نداشته باشد؛ یا شما حق دسترسی به سابقه را نداشته باشید 45 C.F.R. § 164.526(a)(2)‎.اگر درمانگر درخواست شما را برای اصلاحات رد کرد، باید به شما سند کتبی در خصوص رد. درخواست ارائه دهد45 C.F.R. § 164.526(d)(1)‎.بیانیه کتبی عدم تمایل باید شامل موارد زیر:

 1.  رد درخواست( دلیل اصلی رد درخواستمثلاً این که درمانگر فکر می کند سوابق دقیق و کامل).
 2. اطلاع رسانی در خصوص این حق شما که می توانید به این رد درخواست اعتراض کنید و. اطلاعاتی درباره نحوه اعتراض
 3. اطلاع رسانی در خصوص اینکه اگر به رد درخواست اعتراض نکنید، می توانید از درمانگردرخواست کنید تا درخواست اصلاحات شما را به همراه رد درخواست درمانگرو همچنین.
 4.  توضیحی در مورد اینکه چگونه می توانید از درمانگر یا بخش بهداشت و خدمات انسانی دفتر. شکایت کنید ) OCR ( حقوق مدنی45 C.F.R. § 164.526(d)(1)‎

 درمانگر ممکن است" به صورت منطقی زمان بیانیه اعتراض را محدود کند، اما باید به شما اجازه دهد که تا سقف250. کلمه بنویسید 45 C.F.R. § 164.526(d)(2), H&SC 123111(a)‎.(HIPAA مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال هیچ حداقل زمانی را مشخص نکرده است، اما H&SC 123111(a) به 250 شما اجازه نوشتن تا سقف.) کلمه را داده است درمانگر می تواند.C.F.R 45 . پاسخی به بیانیه اعتراضی شما بنویسد، اما یک کپی از آن را در اختیار شما قرار دهد § 164.526(d)(3)‎ .اگر درمانگر سوابق پزشکی شما را فاش کند، باید بیانیه عدم موافقت شما را. ضمیمه کند H&SC § 123111(b)‎. (HIPAA مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال را مقایسه کنید، که به درمانگر اختیار فاش کردن قسمتی از خلاصه درخواست برای اصلاحات پرونده را میدهد.45 C.F.R. § 164.526(d)(5)‎

 علاوه بر این، با وجود الزامات، قانون کالیفرنیا اجازه می دهد تا شما به درمانگر خود ضمیمه ای کتبی با توجه به هر مورد و یا بیانیه ای در سوابق خود که فکر می کنید ناقص و یا. نادرست است، ارائه کنید این ضمیمه نباید بیشتر از250کلمه به ازای هر مورد ناقص یا نادرست دره روشنی و به صورت کتبی درخواست خود را مبتنی بر اضافه کردن این سوابق بیمار باشد و باید ب. 

اگر از دسترسی بیمار یا نماینده بیمار به سوابق خود ممانعت شود چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

 می توانید از درمانگر شکایت کنیددرHIPAA مانگر باید یک روند شکایت تحت قوانین. تنظیم کند45 C.F.R. 164.530(d)‎

 شکایات برای نقض مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال، که پس از تاریخ مؤثر مقررات14 درآوریل2003صورت گرفته است، را می توان از بخش فدرال بهداشت و خدمات انسانی دفتر. رت داد صو ) OCR ( حقوق مدنی45 C.F.R. § 160.306(a)‎. آدرس آن کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، سوئیت شماره 4-100، خیابان هفتم،،شماره 90، بخش بهداشت و خدمات انسانی دفتر حقوق مدنی است و کدپستی94103شماره تماس437-8310 )415(. می باشد-437 )415( ‎نمابر8329‎ . ‎ TDD (415) 437-8311.

 دفتر حقو فرم اعتراض را می . می تواند فرمی در خصوص اعتراض به شما ارائه کند: توانید از لینک زیر هم دریافت کنید http://www.hhs.gov/ocr/privacyhowtofile.htm ؛)800( ‎همچنین می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص فرم اعتراض با شماره 368-1019تماس حاصل. کنید اعتراضات باید ظرف مدت180روز از تاریخی که متوجه نقض. قانون شده اید یا باید متوجه می شدید، صورت گیرد45 C.F.R. §§ 160.306(a),160.306(b)(3)‎.شاکی باید نام درمانگر را که شکایت علیه او تنظیم می شود، قید کرده و اعمال یا کوتاهی او را که منجر به نقض قوا. نین شده است، توضیح دهد45 C.F.R. § 160.306(b)(2) اطلاعات اضافی در خصوص نقض مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال در لینک زیرقابل مشاهده استhttp://www.hhs.gov/ocr/hipaa . /

 درمانگر برای اعمال حقوق شما تحت مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال دست به اقدام. متقابل نمی زند45 C.F.R. 164.530(g)‎

درمانگری که عمداً شرایط آئین نامه بهداشت و ایمنی کالیفرنیا را نقض کند ممکن است مشمول جریمه شود، که شامل 100 دلار جریمه نقدی و تعلیق یا ابط H&SC . ال مجوز باشد ولی محدود به آن نیست §§123110(i)‎ (‎ j)‎و.به علاوه بیمار یا نماینده بیمار می تواند برای دسترسی به سوابق اقدامات123120 § ‎ H&SC. قانونی انجام دهد.

همچنین اگر درمانگر مجاز از کار خود کناره گیری کرد و سوابق شما را رها کرد می توانید برای H&SC § 123145(b)‎ . ضرر و زیان دقیق ادعای قانونی خود را مطرح کنید . ( درمانگرانی که بیکار می شوند باید به مدت 7 19 سال سوابق را نگهداری کنند تا فرد به سن § H&SC . سال برسد 123145(a))‎.HIPAA تخطی از قانون کالیفرنیا و مقررات حفظ حریم خصوصی فدرال نیز ممکن است سهل انگاری درمانگر محسوب شده و موجب ادعای خسارت از درمانگر شود چون این قانون و. 

 ما منتظر تماس شما هستیم لطفا فرم نظرخواهی زیر را در رابطه با مجله ما پر کنید و نظرات خود ! را راجع به عملکرد ما مطرح کنید

PzvtuS3AGR4مخارج سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا از منابع گوناگونی تأمین می شود، در لینک زیر لیست کاملی: از تأمین کنندگان بودجه ارائه شده است https://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html .