دسترسی به خدمات مراقبت سلامت برای افراد دارای معلولیت به موجب قوانین ADA و سایر حقوق شهروندی

Publications
#5531.16

این بروشور بر حقوق افراد معلول در هنگام دسترسی به مراقبت سلامت تمرکز دارد.  دسترسی شامل: مراکز، خدمات و اطلاعات پیشنهادی توسط مطب پزشکان،‌سایر ارائه دهندگان پزشکی و طرح های بیمه است.  برای بسیاری از افراد اهل کالیفرنیا، خدمات پزشکی یا توسط نهادهای عمومی ارائه می شود، مثل ستاد شهرستان، یا از طریق مراقبت های مدیریت شده که شبکه ای ازا ارائه دهندگان مدیریت شده توسط یک شرکت یا آژانس حمایت کننده است، فراهم می شود.  در هنگام ارائه خدمات Medi-Cal، سازمان های مراقبت های مدیریت شده این کار را به موجب قراردادی با دولت و/یا فرمانداری شهرستان انجام می دهند.   کلیه ارائه دهندگان مراقبت سلامت از اعمال تبعیض علیه افراد معلول منع می شوند و باید دسترسی را به طُرق مختلف فراهم سازند. 

 

 

Click links below for a downloadable version.