دریافت خدمات تخصصی بهداشت روانی از طریق طرح بهداشت روانی کانتی

Publications
#5084.16

دریافت خدمات تخصصی بهداشت روانی از طریق طرح بهداشت روانی کانتی

دریافت خدمات تخصصی بهداشت روانی از طریق طرح بهداشت روانی (MHP, Mental Health Plan) کانتی

برخی از خدمات بهداشت روانی از طریق ارائه‌دهندگان پولی Medi-Cal یا طرح‌های مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal قابل دسترسی هستند، در حالی که سایر خدمات از طریق طرح‌های بهداشت روانی کانتی مشمول معافیت خدمات تخصصی بهداشت روانی ارائه می‌شوند. در این نشریه، خدمات تخصصی بهداشت روانی قابل دسترسی از طریق طرح‌های بهداشت روانی (MHPهای) کانتی شرح داده می‌شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.