درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه – محکومیتهای جنایی و بازداشتگاهها

Publications
#5605.16

درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه – محکومیتهای جنایی و بازداشتگاهها

«درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه» روشی نسبتاً سریع و آسان برای درخواست از قاضی جهت تصمیم‌گیری درباره حقوق شما در یک زندان/بازداشتگاه ایالتی (شرایط حبس/بازداشت) یا قانونی بودن حبس/بازداشت شما است. فرم و دستورالعمل‌ها مربوط به تسلیم «درخواست برای قرار احضار زندانی به دادگاه» به دادگاه‌های ایالتی کالیفرنیا است.

 

 

Click links below for a downloadable version.