دفاع از خود در خصوص عدم صلاحیت شخص برای مورد محاکمه قرار گرفتن

Publications
#5513.16

دفاع از خود در خصوص عدم صلاحیت شخص برای مورد محاکمه قرار گرفتن

تحت چه شرایطی می توانم به عنوان شخص فاقد صلاحیت محاکمه (IST) محسوب شوم؟

طبق قانون کالیفرنیا شما به دلیل اختلال ذهنی یا معلولیت رشدی به عنوان شخص فاقد صلاحیت محاکمه (IST) شناخته می شوید، در صورتی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

 

 

Click links below for a downloadable version.