چگونه گیرنده وجه خود باشید – گزارشبرگ

Publications
#F132.16

چگونه گیرنده وجه خود باشید – گزارشبرگ

برخی†افراد†بهدلیل†بیماری†یا†ناتوانی†قادر†نیستند†وجهی†که†از†اداره†تأمین†اجتماعی†©†SSA ®†میکنند†را مدیریت†کنندƆاگر†چنین†باشد،†اداره†تأمین†اجتماعی†یکی†از†خویشاوندان،†دوستان†یا†فرد†دیگری†را بهعنوان†نماینده†دریافتکننده†وجه†انتخاب†میکندƆبه†این†افراد†¢نماینده†دریافت†وجه¢†گفته†میشودƆبیش†از 8†میلیون†نفر†نماینده†دریافت†وجه†دارندÆ

 

 

Click links below for a downloadable version.