بسته دادرسی مراقبت فرجه‌ای مرکز منطقه‌ای

Publications
#7136.16

بسته دادرسی مراقبت فرجه‌ای مرکز منطقه‌ای

این اطلاعات‌ به شما کمک می‌کند برای مهلت جلسه دادرسی عادلانه مراقبت فرجه‌ای خود در مرکز منطقه‌ای آماده شوید. این مطلب برای مشتریان مرکز منطقه‌ای 3 ساله و بالاتر طراحی شده‌اند. این نوشته خطاب به کسی است که خدمات مراقبت فرجه‌ای وی رد، تمام یا محدود شده است یا خطاب به نماینده وی مانند "شما" است.

 

 

Click links below for a downloadable version.