بسته دادرسی مراقبت فرجه‌ای مرکز منطقه‌ای

Publications
#7136.16

این اطلاعات‌ به شما کمک می‌کند برای مهلت جلسه دادرسی عادلانه مراقبت فرجه‌ای خود در مرکز منطقه‌ای آماده شوید. این مطلب برای مشتریان مرکز منطقه‌ای 3 ساله و بالاتر طراحی شده‌اند. این نوشته خطاب به کسی است که خدمات مراقبت فرجه‌ای وی رد، تمام یا محدود شده است یا خطاب به نماینده وی مانند "شما" است.