بروشور گزینه‌ها و روند تجدید نظر اداره توانبخشی کالیفرنیا

Publications
#5530.16

بروشور گزینه‌ها و روند تجدید نظر اداره توانبخشی کالیفرنیا

1.    چنانچه با مشاور اداره توانبخشی (DOR, Department of Rehabilitation) خود اختلاف داشته باشم، چه اقداماتی می‌توانم انجام دهد؟

در وهله نخست، باید سعی کنید که خودتان مشکل را با مشاور DOR حل و فصل کنید. اگر نتوانید مشکل را با مشاور خود حل و فصل نمایید، درخواست کنید که یک وقت ملاقات با سرپرست مشاور به شما داده شود. شاید سرپرست توانبخشی بتواند در حل هریک از مشکلات به شما کمک کند. چنانچه با تصمیم DOR مخالف باشید، این حق را دارید که درخواست تجدید نظر کنید.

 

 

Click links below for a downloadable version.