بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: اشتغال

Publications
#F109.16

فصل 1 «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط کارفرمایان را ممنوع می‌داند. تبعیض عبارت است از رفتار نابرابر، مقابله به مثل، و آزار و اذیت نسبت به آن دسته از کارکنان و متقاضیان شغل که دچار معلولیت هستند. همچنین شامل قصور کارفرما در ایجاد تغییرات منطقی در شیوه‌ها، رویه‌ها، سیاست‌ها یا شرایط محیط کار به منظور سازگار کردن محیط کار با شرایط آن دسته از کارکنان و متقاضیان شغل می‌گردد که دچار معلولیت هستند. در صفحه سه، یک نمونه نامه برای درخواست امکانات منطقی و در صفحه چهار یک نمونه نامه پشتیبانی صادره توسط خدمات متخصص درمانی ارائه شده است.

در «قانون مسکن و اشتغال عادلانه» (FEHA, Fair Employment and Housing Act) هم اقدامات محافظتی مشابهی پیش‌بینی شده است. هر گونه تخطی از قانون ADA به منزله تخطی از قوانین ایالتی نیز تلقی می‌گردد. به هر حال، در برخی شرایط، ممکن است قوانین ایالتی اقدامات محافظتی بیشتری را نسبت به قوانین فدرال تأمین کنند. به عنوان مثال، ADA تصریح می‌کند که کارفرمایانی که 15 کارمند یا بیشتر دارند، و FEHA تصریح می‌کند کارفرمایانی که پنج کارمند یا بیشتر دارند.

در ذیل چند منبع آنلاین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تبعیض به واسطه معلولیت و الزام کارفرمایان به تأمین امکانات منطقی در محیط کار ارائه شده است...

>>...