بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: اشتغال

Publications
#F109.16

فصل 1 «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط کارفرمایان را ممنوع می‌داند. تبعیض عبارت است از رفتار نابرابر، مقابله به مثل، و آزار و اذیت نسبت به آن دسته از کارکنان و متقاضیان شغل که دچار معلولیت هستند. همچنین شامل قصور کارفرما در ایجاد تغییرات منطقی در شیوه‌ها، رویه‌ها، سیاست‌ها یا شرایط محیط کار به منظور سازگار کردن محیط کار با شرایط آن دسته از کارکنان و متقاضیان شغل می‌گردد که دچار معلولیت هستند. در صفحه سه، یک نمونه نامه برای درخواست امکانات منطقی و در صفحه چهار یک نمونه نامه پشتیبانی صادره توسط خدمات متخصص درمانی ارائه شده است.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.