برنامه‌های Medi-Cal جهت کمک به شما برای اقامت در منزل خودتان یا ترک آسایشگاه سالمندان

Publications
#5392.16

برنامه‌های Medi-Cal جهت کمک به شما برای اقامت در منزل خودتان یا ترک آسایشگاه سالمندان

برنامه‌هایی مختلف در کالیفرنیا وجود دارد که می‌توانند به افراد دچار معلولیت و/یا سالخورده دریافت‌کننده Medi-Cal کمک کنند تا در منزل خودشان بمانند، یا از یک مرکز مراقبت‌های دراز مدت (مانند بیمارستان، آسایشگاه سالمندان، و سایر مراکز پزشکی) به منزل خودشان باز گردند. در این نشریه، شرحی مختصر از این برنامه‌ها ارائه می‌گرد؛ اما در صورت نیاز به کمک جهت دریافت خدمات، می‌توانید از طریق شماره
(800) 776-5746 یا TTY: (800) 719-5798 با Disability Rights California
تماس بگیرید. همچنین، می‌توانید از وب‌سایت ما به نشانی www.disabilityrightsca.org.

 

 

Click links below for a downloadable version.