برنامه مدل کامل کودک، خدمات کودک کالیفرنیا

Publications
#7132.16

برنامه مدل کامل کودک، خدمات کودک کالیفرنیا

مجلس قانونگذاری کالیفرنیا مجوز راه اندازی برنامه مدل کودک کامل را به دپارتمان خدمات مراقبت سلامت (DHCS) اعطا کرده است.  این برنامه خدمات تحت پوشش برنامه خدمات کودک کالیفرنیا (CCS) را با طرح های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal تلفیق می کند. یعنی تمامی خدمات CCS و غیر CCS توسط طرح مراقبت مدیریت شده Medi-Cal مجاز بوده و ارائه خواهند شد.  برنامه مدل کودک کامل از 1 جولای 2018 در 21 شهرستان اجرا خواهد شد.

 

 

Click links below for a downloadable version.