برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: سازمان های دولتی و سایر نهادهای عمومی

Publications
#F112.16

قوانین تبعیض به دلیل معلولیت فدرال و ایالتی

عنوان II قانون معلولین آمریکایی تبعیض به دلیل معلولیت را توسط نهادهای دولتی(نهادهای عمومی) ایالتی و محلی منع می کند. بخش 504 قانون توانبخشی نیز در مورد تبعیض به دلیل معلولیت، برای نهادهایی که بودجه فدرال دریافت می کنند،‌قوانین مشابهی را اعمال می کند.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.