برگه اطلاعاتی: Medicaid/Medi-Cal چیست؟

Publications
#F106.16

برگه اطلاعاتی: Medicaid/Medi-Cal چیست؟

برنامه Medicaid فدرال به افراد کم درآمد ازجمله سالمندان، معلولین و کودکان خدمات درمانی ارائه می کند.  بودجه Medicaid از طریق ترکیبی از دلارهای ایالتی و فدرال تأمین می شود.  ایالت ها برنامه Medicaid خاص خود را اجرا می کنند و باید قوانین فدرال خاصی را دنبال کنند اما در خدمات که ارائه می کنند انعطاف پذیری هایی دارند.

 

 

Click links below for a downloadable version.