ایجاد تغییراتی مهم در Medi-Cal برای بسیاری از افراد دارای 65 سال یا بیش‌تر و افراد ناتوان در دسامبر 2020

Publications
#7165.16

ایجاد تغییراتی مهم در Medi-Cal برای بسیاری از افراد دارای 65 سال یا بیش‌تر و افراد ناتوان در دسامبر 2020

تاریخ شروع 1 دسامبر 2020، Medi-Cal برای افراد در برنامه «سالمند و ناتوان» محدودیت درآمد بیش‌تری دارد. به این معنی که وقتی درآمد بیشتری کسب می‌کنید، می‌توانید Medi-Cal رایگان دریافت کنید یا آن را حفظ کنید. در اینجا محدودیت‌های درآمد قدیمی و جدید آورده شده است:

 

 

Click links below for a downloadable version.