اشتغال پشتیبانی شده از طریق DOR: برگه اطلاعاتی شرایط صلاحیت و دامنه خدمات