ارزیابی رفتار مثبت و برنامه ریزی در مدرسه برگه اطلاعاتی

Publications
#CM60.16

هم قانون ایالتی و هم قانون فدرال شرایطی برای ارائه خدمات و ارزیابی های رفتاری دارند.  این برگه اطلاعاتی اطلاعات اولیه ای در خصوص این قوانین و همچنین درباره حقوق فرزند شما نسبت به ارزیابی های رفتاری مداخلات و خدمات در اختیار شما قرار می دهد. این برگه اطلاعاتی همچنین به شما می گوید که درصورت نیاز از کجا می توانید کمک های حقوقی بگیرید یا به سئوالات شما در خصوص تغییر قوانین پاسخ می دهد.

Click links below to view full publication.