اعراض جایگزین‌های مبتنی بر خانه و جامعه (HCBA Waiver) (پیشتر به‌عنوان اعراض آسایشگاه/ مراقبت حاد شناخته می‌شد): اصول اولیه

Publications
#5591.16

اعراض جایگزین‌های مبتنی بر خانه و جامعه (HCBA Waiver) (پیشتر به‌عنوان اعراض آسایشگاه/ مراقبت حاد شناخته می‌شد): اصول اولیه

کالیفرنیا برنامه جدیدی بنام "اعراض‌های خدمات مبتنی بر خانه و جامعه" دارد که به افراد کمک می‌کند خدمات برنامه کمک های پزشکی کالیفرنیا یا همان خدمات Medi-Cal را در منزل دریافت کنند. این مطلب درباره برنامه‌ای است که اعراض جایگزین‌های مبتنی بر خانه و جامعه (HCBA Waiver) نامیده می‌شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.