آنچه لازم است دریافت کنندگان خدمات حمایتی در منزل درباره ملاقات های سرزده در منزل بدانند

Publications
#5494.16

آنچه لازم است دریافت کنندگان خدمات حمایتی در منزل درباره ملاقات های سرزده در منزل بدانند

ملاقات های در منزل همیشه بخشی از فرآیند ارزیابی و ارزیابی مجدد برای خدمات IHSS بوده است.  مددکاران اجتماعی IHSS این ملاقات ها را در منزل انجام می دهند. در سال 2009، قانون کالیفرنیا اصلاح شد که به موجب آن اصلاحات، سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS) ملزم می شد گروهی از ذینفعان را برای ایجاد پروتکل هایی برای نقش های شهرستان و ایالت و مسئولیت های مربوط به اجرای اقدامات یکپارچگی و پیشگیری از کلاهبرداری در برنامه IHSS تشکیل دهد.  گروه ذینفعان پروتکل هایی را برای فعالیت های برنامه یکپارچه (پروتکل های) IHSS ایجاد کردند. یکی از اقداماتی که در پروتکل ها به آن پرداخته شده است، ملاقات های سرزده در منزل (UHVها) در برنامه یکپارچه است.  این نشریه به بحث در مورد UHV ها می پردازد.

 

 

Click links below for a downloadable version.