آموزش و پرورش استثنائی از جانب خدمات بزرگسالان برای افراد 18-22 سال

Publications
#F050.16

آموزش و پرورش استثنائی از جانب خدمات بزرگسالان برای افراد 18-22 سال

این میخانه به شما می گوید که مرکز منطقه ای چه زمانی می تواند هزینه خدمات مدرسه را بپردازد. به شما می گوید اگر با تصمیم مرکز منطقه ای موافق نیستید چه کاری انجام دهید.

وقتی در سال‌های گذشته قوانین ایالتی، دپارتمان خدمات توسعه‌ای (DDS) را ملزم به کاهش بودجه خود کرد، همچنین قانون مربوط به انواع و مقادیر خدمات قابل خریداری توسط مراکز منطقه‌ای را نیز تغییر داد.  این برگه اطلاعاتی تغییرات سال‌های 2011 و 2017 را در رابطه با استفاده از خدمات مدرسه برای مشتریان بین سنین 18 الی 22 سال توضیح می‌دهد که واجد شرایط دریافت آموزش استثنائی هستند و دیپلم یا گواهی تکمیل دوره دریافت نکرده‌اند، همچنین هرگونه معافیت قابل اعمال را توضیح می‌دهد و مشخص می‌کند که اگر مرکز منظقه‌ای بخواهد خدمات شما را تغییر دهد، چه اتفاقی می‌افتد. 

قانون چه تغییراتی کرده است

در سال 2011، بخش 4648.55 به قانون لانترمن اضافه شد.  این بخش چنین تصریح می‌کند: 

"...مرکز منظقه‌ای نباید برنامه روزانه، آموزش فنی‌حرفه‌ای، خدمات شغلی، برنامه زندگی مستقل، خدمات آموزش تحرک و سایر انتقالات مربوطه را برای مصرف‌کننده‌ای خریداری کند که بین 18 الی 22 سال سن دارد، واجد شرایط دریافت آموزش استثنایی و خدمات آموزشی مربوطه است و دیپلم یا گواهی تکمیل دوره خود را دریافت نکرده است مگر اینکه گروه مربوط به طرح برنامه فردی (IPP) تشخیص بدهند که نیازهای این فرد تحت سیستم آموزشی قابل برآورده شدن نیست و یا اینکه وی را معاف کنند..."

یک استثناء و چندین نوع معافیت در بخش 4648.55 وجود دارند که در ادامه ذکر می‌شوند. 

اگر شما دیپلم یا گواهی تکمیل دوره دبیرستان دارید، بخش 4648.55 شامل حال شما نمی‌شود.  نمی‌توان از این بخش برای ممنوع کردن مرکز منطقه‌ای از خریداری خدمات فهرست شده در بخش A در ادامه متن برای شما استفاده کرد.  هرچند، نحوه گفتار بخش (a)4648.55 مشکل‌آفرین است زیرا تحت قانون آموزش استثنایی، دانش‌آموزانی که گواهی تکمیل دوره خود را دریافت کرده‌اند هنوز هم واجد شرایط دریافت خدمات آموزش استثنایی هستند تا اینکه یک دیپلم معمولی دریافت کنند یا 22 ساله شوند.  به‌دلیل اینکه این دانش‌آموزان هنوز هم مستحق دریافت آموزش استثنایی هستند و همچنین به‌دلیل اینکه مقررات دیگری در لایحه لانترمن (مانند بخش‌های (a)4646، (3)&(2)(a)4646.4، (5)(a)4646.5، (a)4647، (8)(a)4648 و 4649 در قانون رفاه و نهادها) هستند که تصریح می‌کنند مراکز منطقه‌ای نباید خدماتی را خریداری کنند که شما به‌طریق دیگری قادر به دریافت آنها نیستید، اگر نیازهای شما از طریق آموزش‌های استثنایی قابل خریداری نیست، مراکز منطقه‌ای می‌توانند همچنان خدمات ذکر شده در بخش A ذیل را رد کنند.  قضات دیوان اداری بر اساس همین مقررات لایحه لانترمن، عدم پذیرش مراکز منطقه‌ای را مورد تأیید قرار داده‌اند مگر اینکه فرد اثبات کرده باشد که خدمات ارائه شده در ناحیه مدرسه قادر به برآورده کردن نیازهای وی نیست.  همچنین برای هر خدمات دیگری که از مرکز منطقه‌ای درخواست تقبل هزینه آنرا دارید، باید ثابت کنید که خدمات مورنیاز از منبع دیگری برای شما قابل دسترسی نیست.    

بخش 4648.55 درباره مصرف‌کنندگانی توضیح می‌دهد که گواهی تکمیل دوره دارند. هرچند، قوانین آموزشی به ناحیه‌های مدارس توانایی توانایی اعطای گواهی تکمیل دوره یا گواهی موفقیت به دانش‌آموزان استثنایی را می‌دهد که قرار نیست دیپلم دریافت کنند.  ر.ک. بخش 56390 نظام‌نامه آموزشی  مرکز منطقه‌ای باید گواهی موفقیت را همانند گواهی تکمیل دوره تلقی کند اما بعضی از مراکز ناحیه‌ای چنین کاری نمی‌کنند.  اگر مایل هستید مطمئن شوید که این استثناء پس از دبیرستان به شما اعمال می‌شود یا خیر، از ناحیه مدرسه خود بخواهید که به شما یک گواهی تکمیل دوره اعطا کند نه یک گواهی موفقیت یا هر نوع گواهی دیگری.

A.   فهرست خدمات مشمول

بخش 4648.55 فقط به پنج خدمات ذیل اعمال می‌گردد. این بخش به سایر خدمات مرکز منطقه‌ای مانند مراقبت فرجه‌ای، خدمات حمایتی زندگی (SLS)، پرستاری و سایر خدمات سلامتی یا تهیه مکسن اعمال نمی‌شود.

 1. برنامه روزانه
 2. آموزش فنی‌وحرفه‌ای
 3. خدمات شغلی
 4. برنامه زندگی مستقل
 5. خدمات آموزش تحرک و انتقالات مربوطه

B.   روند گروه برنامه‌ریزی طرح (IPP) برای تشخیص امکان خریداری خدمات توسط مرکز منطقه‌ای.

اگر شما بین 18 الی 22 سال سن دارید و هنوز در مدرسه مشغول به‌تحصیل هستید، گروه طرح برنامه شخصی (IPP) باید تعیین کند که آیا مدرسه می‌تواند نیازهای شما به خدمات تحت پوشش بخش A را برآورده کند یا خیر. اگر گروه برنامه‌ریزی تشخیص بدهد که مدرسه می‌تواند نیازهای شما به هر کدام از این خدمات را برآورده سازد، آنگاه مرکز منطقه‌ای باید برای دستیابی به این خدمات به شما کمک کند.  قوانین رفاه و نهاد‌ها، بخش (a)4648.55. شما (یا والدین، قیم قانونی، یا سرپرست شما) می‌توانید از هماهنگ‌کننده خدمات مرکز منطقه‌ای درخواست کنید در جلسه گروه برنامه آموزش فردی (IEP) شرکت کند.  هر مرکز منطقه‌ای موظف است کارکنان متخصص در زمینه آموزش و پرورش استثنائی داشته باشد که بتوانند از جانب شما در جلسات شرکت کنند یا در اینباره به شما کمک کنند.  قانون رفاه و نهادها، بخش (2)(g)4640.6.

اگر گروه IPP تشخیص بدهد که مدرسه می‌تواند نیازهای شما به خدمات تحت پوشش بخش A را برآورده سازد، یا اینکه به شما معافیت بدهد (در بخش C در ادامه متن توضیح داده می‌شود)، آنگاه مرکز منطقه‌ای موظف است این خدمات را برای شما خریداری کند یا همچنان به خریداری این خدمات برای شما ادامه بدهد. 

C.   استثناء و معافیت‌ها تحت بخش 4648.55

استثاء گروه IPP

اگر گروه IPP شما تشخیص بدهد که نیازهای شما تحت سیستم آموزشی قابل برآورده شدن نیست، آنگاه مرکز منطقه‌ای می‌تواند خدمات تحت پوشش بخش A را خریداری کند.به قوانین رفاه و نهاد‌ها، بخش (a)4648.55 مراجعه کنید.

معافیت‌هایی برای استخدام

معافیتی برای اشتغال وجود دارد که به مرکز منطقه‌ای اجازه می‌دهد خدمات تحت پوشش بخش A را برای شما خریداری کند.  قوانین رفاه و نهاد‌ها، بخش 4648.55(d)‌‌(1):

 1. یک معافیت می‌تواند برای مشارکت در یک برنامه کارآموزی معین با حقوق اعطا شود؛ یا
 2. یک معافیت می‌تواند برای اشتغال یکپارچه و رقابتی اعطا شود که نتیجه یک کارآموزی با حقوق است.

طبق قانون رفاه و نهادها، بخش (4-1)(a)4870، برنامه‌های کارآموزی با حقوق توسط کارگزاران مراکز منطقه‌ای اجرا می‌شوند و باید معیارهای زیر را برآورده کنند:

 1. پرداخت حقوق به فردی که در برنامه کارآموزی با حقوق شرکت داشته است نباید بیش از 10.400 دلار در سال باشد.
 2. کارآموزی با حقوق باید در یک محیط کاری رقابتی و یکپارچه باشد.
 3. کارآموزی‌ها باید به فرد کمک کنند تا مهارت‌های لازم برای بدست آوردن یک شغل با حقوق در آیندهرا کسب کند.
 4. مراکز منطقه‌ای باید آگاهی افراد در مورد فرصت شرکت در برنامه‌های کارآموزی با حقوق را از طریق برنامه‌های خدمت‌رسانی خاص و جلسات طرح برنامه فردی (IPP) افزایش دهند.

فردی که در برنامه کارآموزی با حقوق یا اشتغال یکپارچه رقابتی شرکت می‌کند، می‌تواند خدمات مدرسه را نیز دریافت کند البته اگر این خدمات همچنان نیازهای فرد را برآورده کنند. قوانین رفاه و نهاد‌ها، بخش 4648.55(d)(1).

معافیت برای عدم تناسب خدمات عمومی

اگر گروه IPP تشخیص بدهد که خدمات عمومی برای برآورده ساختن نیازهای شما مناسب نیستند، یک معافیت برای شرایط فوق العاده وجود دارد.  ر.ک. قانون رفاه و نهادها، بخش (2)(d)4648.55.  اگر مرکز منطقه‌ای شما را به یک سرویس آموزش استثنائی ارجاع دهد که شما را قادر به برآورده ساختن اهداف طرح برنامه فردیتان نمی‌کند، دسترس‌پذیری آن خدمات نمی‌تواند از عدم‌پذیرش خریداری یک یا چند مورد از خدمات تحت پوشش بخش A از جانب مرکز منطقه‌ای حمایت کند. 

D.   اگر فکر می‌کنید واجد شرایط یک نوع معافیت هستید، باید چکار کنید؟

اگر شما مایل هستید به‌جای خدمات مدرسه، از خدمات مرکز منطقه‌ای برخوردار شوید و فکر می‌کنید واجد شرایط یک نوع معافیت هستید، با هماهنگ‌کننده خدمات خود تماس بگیرید و درخواست برگزاری یک جلسه IPP کنید. جلسه IPP باید در عرض 30 روز پس از درخواست شما تشکیل شود.

E.    اگر مرکز منطقه‌ای مایل به تغییر خدمات شما باشد، تکلیف چیست؟

اگر مرکز منطقه‌ای شما مایل به تغییر یا عدم‌پذیرش تقاضای خدمات شما باشد، این مرکز باید یک جلسه IPP برگزار کند و در مورد این تغییرات با شما توافق کند و یا اینکه یک اطلاعیه کتبی به شما ارائه کند.  اطلاعیه کتبی باید 30 روز پیش از آغاز تغییرات بدست شما برسد.  اطلاعیه باید درباره موارد زیر به شما اطلاعات بدهد: 

 • اقدامی که مرکز منطقه‌ای می‌خواهد انجام بدهد؛
 • حقایق اولیه درباره علت اتخاذ تصمیمبرای تغییر خدمات توسط مرکز منطقه‌ای؛
 • دلیل این اقدام؛
 • تاریخ اجرای تغییر؛ و
 • قانون، مقررات یا سیاست خاصی که از این اقدام حمایت کند.

اگر شما هم‌‌اکنون خدمات را دریافت می‌کنید و با مرکز منطقه‌ای توافق ندارید و می‌خواهید خدمات دریافتی ادامه پیدا کنند، باید ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اطلاعیه برگزاری یک دادرسی عادلانه را درخواست کنید.  در غیر ‌این صورت، درخواست باید طرف مدت 30 انجام شود. اگر معافیت‌ها برای شما قابل دسترسی هستند فکر می‌کنید واجد شرایط معافیت هستید، بیاد داشته باشید که در تقاضای دادرسی عادلانه خود این عبارت را قید کنید: "من واجد شرایط معافیت هستم". 

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.