California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!
Vui lòng hoàn thành bản khảo sát về các ấn phẩm của chúng tôi và cho biết chúng tôi đã làm tốt ở mức độ nào!”

 

Assistive Technology - Công nghệ hỗ trợ

Có được Công nghệ Hỗ trợ từ Phòng Phục hồi (pub #5584.05)

Nhận Được Công Nghệ Trợ Giúp thông qua Medi-Cal (pub #5583.05)

Có được Công nghệ Hỗ trợ qua Nhà tuyển dụng của Quý vị (pub #5580.05)

Tài trợ Công nghệ Hỗ trợ qua Trung tâm Khu vực (pub #5579.05)

Có được Công nghệ Hỗ trợ Qua Trường của Con Quý vị (pub #5577.05)

Cách yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cung cấp công nghệ hỗ trợ (pub #5576.05)

Quyền được hưởng Công nghệ Hỗ trợ từ Thực thể Nhà nước (pub #5575.05)

Quyền được hưởng Công nghệ Hỗ trợ ở Giáo dục Đại học (pub #5574.05)

Advocacy - Hỗ trợ

Lời khuyên để Biện hộ Hiệu quả (pub #5032.05)

Children’s Health - Sức khỏe trẻ em

DỊCH VỤ CHO TRẺ EM CALIFORNIA (pub #5060.05)

Chương Trình của Medi-Cal về việc Không Cần Chia Sẻ Chi Phí dành cho Trẻ Em Bị Khuyết Tật năm 2013 (pub #5244.05)

Client Assistance Program - Chương trình hỗ trợ khách hàng (CAP)

Phân Biệt Đối Xử Do Tình Trạng Khuyết Tật Của Sở Phục Hồi California (pub #F076.05)

Phòng Phục hồi (pub #5401.05)

Việc Làm Được Hỗ Trợ: Tờ Thông Tin Về Các Dịch Vụ Mở Rộng & Đóng Hồ Sơ (pub #5582.05)

Việc Làm Được Hỗ Trợ thông qua DOR: Tờ Thông Tin về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện & Phạm Vi Của Dịch Vụ (pub #5581.05)

Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp Dành Cho Học Sinh (pub #5567.05)

Tờ Thông tin Kết thúc Trường hợp nhận các vụ Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp (pub #F074.05)

Tờ Thông Tin về Dịch Vụ Giáo Dục và Đào Tạo thông qua Sở Phục Hồi California (pub #5572.05)

Conservatorship - Bảo hộ

Nghĩa vụ của Người Bảo Hộ (pub #5514.05)

Developmental Disabilities - Khuyết tật về phát triển

SB 946 (quy định bảo hiểm y tế tư nhân phải cung cấp một số dịch vụ cho những người mắc bệnh tự kỷ) có ý nghĩa gì đối với tôi? (pub #F071.05)

Quyền bảo hộ & Biện pháp Thay thế Hạn chế (pub #5578.05)

Tập Tài Liệu Cho Phiên Điều Trần Trung Tâm Khu Vực (pub #5484.05)

Cách liên hệ với DRC Số miễn cước trong phạm vi tiểu bang (Pub #5001.05)

Quý vị Có thể Nhận Dịch vụ ILS Ngay cả Khi Quý vị Sống Cùng Gia đình! (Pub #5564.05)

Tập Tài Liệu Cho Phiên Điều Trần Về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Trung Tâm Khu Vực (pub #5573.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Alta California (pub #F078.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Central Valley (pub #F079.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Eastern Los Angeles (pub #F080.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Frank D. Lanterman (pub #F081.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Far Northern (pub #F082.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Golden Gate (pub #F083.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Harbor (pub #F084.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Harbor (pub #F085.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Kern Regional (pub #F086.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực North Bay (pub #F087.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực North Los Angeles County (pub #F088.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực East Bay (pub #F089.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực thuộc Quận Cam (pub #F090.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Redwood Coast (pub #F091.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực San Andreas (pub #F092.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực South Central Los Angeles (pub #F093.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực San Diego (pub #F094.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực San Gabriel/Pomona (pub #F095.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Tri-Counties (pub #F096.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Valley Mountain (pub #F097.05)

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực Westside (pub #F098.05)

Chi trả các khoản Đồng thanh toán, Đồng bảo hiểm, và Khấu trừ cho Dịch vụ thông qua Bảo hiểm bởi Trung tâm Khu vực (pub #F102.05)

Quyền Nhận Thông Tin và Dịch Vụ bằng Ngôn Ngữ Bản Địa của Quý Vị từ Trung Tâm Khu Vực dành cho Các Cá Nhân Từ 3 Tuổi Trở Lên (pub #F101.05)

Quyền Nhận Thông Tin và Dịch Vụ của Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Tập Đi (0-3 tuổi) của Quý Vị bằng Ngôn Ngữ Bản Địa của Quý Vị từ Trung Tâm Khu Vực theo Chương Trình Bắt Đầu Sớm (pub #F100.05)

SB 468 (Emmerson/Beall/Mitchell/Chesbro) Chương Trình Tự Xác Định Trong Toàn Tiểu Bang

(pub #F077.05)

Các Thay Đổi đối với Dịch Vụ Hỗ Trợ Sinh Hoạt (pub #F028.05)

IPP CỦA QUÍ VỊ Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (pub #5038.05)

Tối Đa Hoá Các Nguồn Lực cho Các Dịch vụ Hành vi (pub #F053.05)

Các Dịch vụ Quản lý Tài chính/Các Dịch vụ Do Người tham gia Kiểm soát năm 2011 (pub #F060.05)

Phí Chương trình Gia đình Hàng năm (pub #F049.05)

Giáo dục đặc biệt thay cho các dịch vụ người lớn dành cho người tiêu dùng trong độ tuổi 18-221 pub #F050.05)

Các dịch vụ Vận tải (pub #F051.05)

Sử dụng Dịch vụ Cùng loại và Bảo hiểm Tư nhân và Yêu cầu Cung cấp Bản sao các Thẻ Phúc lợi Y tế (pub #F054.05)

Dịch vụ ban ngày được thiết kế thích hợp và dịch vụ đào tạo dựa vào cộng đồng có bảo đảm (pub #F055.05)

Các Mức Thanh Toán Hỗn Hợp trong Các Cơ Sở Dân Cư có Các Mức Mô Hình Dân Cư Thay Thế (ARM, Alternative Residential Model) (pub #F056.04)

Bắt đầu sớm (Early Start) – Bước chuyển tiếp của Chương trình Phòng ngừa (Prevention Program) (pub #F057.05)

Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện của Trung Tâm Khu Vực “Hạng Mục Năm” (pub #5510.05)

Employment - Việc làm

Phúc Lợi Công Cho Người Khuyết Tật (pub #5014.05)

Tờ Thông Tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Của Sở Phục Hồi (pub #F066.05)

Hướng dẫn Cơ bản về An sinh Xã hội & Khuyến khích Đi làm SSI năm 2016 (pub #5516.05)

Chương trình Hỗ trợ Việc làm/Khuyến khích Đi làm Theo Tiêu đề XVI –SSI (pub #5523.05)

Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc Theo Tiêu Đề II -SSDI (pub #5522.05)

Tờ Thông tin về Làm Tư (pub #5454.05)

Tờ Thông tin về Điều chỉnh Hợp lý ở Nơi làm việc (pub #F067.05)

Quyền Của Quý Vị Về Việc Làm Cạnh Tranh Hòa Đồng (pub #5539.05)

Dịch Vụ Lao Động Tự Do từ Sở Phục Hồi Chức Năng (pub #5592.05)

Tờ Thông Tin về Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân (IPE) (pub #F068.05)

Health Care - Lợi ích sức khỏe

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Ảnh Hưởng Đến Cựu Chiến Binh Như Thế Nào (PDF) | (RTF) (pub #F107.05)

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Người Bị Khuyết Tật Sức Khỏe Tâm Thần (pub #F1030.05)

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Khách Hàng Của Trung Tâm Khu Vực (pub #F1040.05)

TỜ THÔNG TIN: Cắt Giảm Medicaid/Medi-Cal Sẽ Gây Tổn Hại Đến Trường Học Và Giáo Dục Đặc Biệt (pub #F1050.05)

TỜ THÔNG TIN: Medicaid/Medi-Cal Là Gì? (pub #F1060.05)

Medi-Cal Mở Rộng Cho Người Lớn / Medi-Cal MAGI Là Gì? (pub #5551.05)

Multipurpose Senior Services Program (MSSP - Chương Trình Dịch Vụ Người Cao Niên Đa Mục Đích) có thể là Đáp Án để Ở Nhà thay vì đến Viện Dưỡng Lão (pub #5395.05)

Truy Cập và Sửa Đổi Hồ Sơ Y Tế (pub #5112.05)

Tiếp cận Chăm sóc Y tế Kịp thời (pub #5556.05)

Tiếp cận chương trình Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Khuyết Tật theo ADA và Luật về Dân Quyền khác (pub #5531.05)

Quyền Lập Kế hoạch Xuất viện Nâng cao cho Người cư trú tại Cơ sở Điều dưỡng theo MDS 3.0 Mục Q(pub #5496.05)

Các Quyền được Tư vấn Lựa chọn và Lập kế hoạch Xuất viện của Quý vị theo Mục Q của Bộ Dữ liệu Tối thiểu (MDS, Minimum Data Set) 3.0 (pub #5497.05)

Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal: Không Bắt Buộc Nếu Quý Vị Có Bảo Hiểm Cá Nhân (pub #5589.05)

Miễn Trừ Cơ Sở Điều Dưỡng/Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính: Thông Tin Cơ Bản (pub #5591.05)

Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal: Đánh Giá Y Khoa Độc Lập (IMR) Có Thể Thay Đổi Chương Trình từ Từ Chối thành Đồng Ý (pub #5534.05)

Yêu Cầu Miễn Trừ Y Tế (MER) (pub #5595.05)

Dịch Vụ Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal: Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Ở Các Hạt Nông Thôn (pub #5555.05)

In-Home Supportive Services - Dịch vụ hỗ trợ tại gia

Các Thay đổi Gần đây về quy định Miễn Số giờ làm việc trong tuần trong Dịch vụ Trợ giúp Tại Gia (IHSS, In-Home Supportive Services) và Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân thuộc diện Miễn trừ (WPCS, Waiver Personal Care Services) cho Nhà cung cấp (PDF) | (Docx) (pub #5603.05)

DỊCH VỤ GIÁM SÁT BẢO VỆ CỦA CÕ QUAN DỊCH VỤ TRỢ GIÚP TẠI GIA (pub #5493.05)

Cắt giảm Đại trà 8% đối với IHSS (pub #5524.05)

Dịch vụ hỗ trợ tại gia (IHSS): Chấm dứt chương trình tích lũy (pub #F007.05)

Dịch vụ hỗ trợ tại gia (IHSS): Các hoạt động lăn dấu vân tay và chống gian lận (pub #F008.05)

CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP TẠI GIA CÁC NGUYÊN TẮC CĂN BẢN (pub #5470.05)

CÁC DỊCH VỤ (pub #5470AppA.05)

Quy Định Mới về IHSS: Làm Thêm Giờ và Các Thay Đổi Liên Quan (pub #5586.05)

Mental Health - Sức khỏe tâm thần

Social Security - An sinh xã hội

Nhà thầu Độc lập hoặc Tự Doanh:Báo cáo Thu nhập từ Lao động cho An sinh Xã hội (pub #5405.05)

Người Lao Động: Báo Cáo Các Thay Đổi về Lợi Tức Do Đi Làm Mà Có Của Nhân Viên cho Sở An Sinh Xã Hội(pub #5205.05)

Chương Trình Tấm Vé Làm Việc và Tự Cung Tự Cấp – “Tấm Vé” (pub #5429.05)

Quy tắc An sinh Xã hội đối với Thu nhập Phân bổ từ Cha mẹ cho một Trẻ bị Khuyết tật nhằm Xác định Trẻ có Đủ điều kiện cho SSI không, và Xác định Số tiền trong trường hợp Đủ điều kiện (pub #5017.05)

Special Education - Giáo dục đặc biệt

Bắt nạt & Quấy rối Học sinh Khuyết tật dựa trên Tình trạng Khuyết tật (pub #5512.05)

Làm Thế Nào Để Được THẨM ĐỊNH GIÁO DỤC ĐỘC LẬP BẰNG CÔNG PHÍ (pub #5476.05)

18 Höôùng Daãn (pub #5130.05)

Voting - Bầu cử

Trung tâm Khu vực Có thể Giúp Quý vị Đăng ký Bầu cử Như thế nào (pub #5490.05)

LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ RẤT QUAN TRỌNG (pub #5498.05)

Huấn luyện Miễn phí về các Vấn đề Bầu cử (pub #5452.05)

QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ TRONG GIAI ĐOẠN BẢO HỘ (SB 589) (pub #5590.05)

VAAC: Cách Cử Tri Khuyết Tật Có Thể Tiếp Cận Bầu Cử Dễ Dàng Hơn (pub #5594.05)

Other

Hướng dẫn về Tòa Tiểu Tụng: Cách Khởi kiện nếu một Doanh nghiệp hoặc Chủ nhà Phân biệt đối xử Đối với Quý vị Vì Tình trạng khuyết tật của Quý vị (pub #5206.05)

Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Người Cao Tuổi (PACE) và Dịch Vụ cho Khách Hàng Trung Tâm Khu Vực (pub #5593.05)

16 Lời Khuyên để Nhận Dịch Vụ Chất Lượng Của Trung Tâm Khu Vực cho Chính Quý Vị hoặc Con Quý Vị (pub #5413.05)

Chương Trình IHSS Đài Thọ Các Dịch Vụ Trợ Giúp Y Tế (pub #F044.05)

Kháng Cáo Bảo Hiểm Tư Nhân Bao Gồm Đánh Giá Y Tế Độc Lập (IMR) cho Chương Trình Sức Khỏe theo Ủy Quyền của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát California (DMHC) hoặc Sở Bảo Hiểm (DI) (pub #F072.05)