California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

Gusto naming makabalita sa iyo!
Mangyaring kumpletuhin ang survey na ito tungkol sa aming mga paglalathala at ipaalam sa amin kung ano ang lagay namin!Mga Bagong Pagbabago sa mga Pagkalibre sa Linggo ng Trabaho ng mga Tagapagbigay ng Mga Serbisyong Pansuporta sa Bahay (IHSS, In-Home Supportive Services) at Mga Serbisyong Pagpapaubaya sa Personal na Pangangalaga (WPCS, Waiver Personal Care Services) (PDF) | (Docx) (pub #5603.08)

Pampublikong Benepisyo para sa mga Taong May Kapansanan (pub #5014.08)

Mga Panuntunan ng Segurong Panlipunan para sa Pagtuturing ng Kita mula sa mga Magulang sa isang Anak na may Kapansanan upang Tukuyin kung ang Bata ay Karapat-Dapat para sa SSI at, kung gayon, ang Halaga (pub #5017.08)

Mga Serbisyong Pang-suporta sa Bahay  Pangangalagang Pangangasiwa (pub #5493.08)

Pang-aapi & Panliligalig sa Kapansanan ng mga Estudyanteng may mga Kapansanan (pub #5512.08)

Diskriminasyon sa Kapansanan (Disability Discrimination) ng California Department of Rehabilitation (pub #F076.08)

Ano ang ibig sabihin ng SB 946 (na nag-aatas sa mga pribadong plano ng pangkalusugan na magbigay ng ilang mga serbisyo para sa mga taong may autism) para sa akin? (pub #F071.08)

Pagkuha ng Assistive Technology sa pamamagitan ng Medi-Cal (pub #5583.08)

Fact Sheet ng Pagkanararapat para sa mga Serbisyo ng Department of Rehabilitation (Departamento ng Rehabilitasyon) (pub #F066.08)

Sinusuportahang Pagtatrabaho sa pamamagitan ng DOR: Fact Sheet ng Pagkanararapat at Nasasaklawan ng mga Serbisyo (pub #5581.08)

Mga Limitadong Pagkandili at mga Alternatibo (pub #5578.08)

Ano ang Adult Expansion / MAGI Medi-Cal? (pub #5551.08)

Mga programa ng Suporta sa Trabaho/Insentibo sa Hanapabuhay Sailalim ng Title XVI –SSI (pub #5523.08)

Pakete sa Pagdinig ng Sentrong Pangrehiyon (Regional Center Hearing Packet) (pub #5484.08)

Ang Multipurpose Senior Services Program ay maaaring ang Kasagutan sa Pamamalagi sa Bahay Imbes na Pumunta sa isang Nursing Home (pub #5395.08)

Napapanahong Pag-access sa Medikal na Pangangalaga (pub #5556.08)

Pagpopondo ng Assistive Technology (Mapantulong na Teknolohiya) sa pamamagitan ng Sentrong Pangrehiyon (pub #5579.08)

MGA PAYO SA PAGTATAGUYOD (pub #5032.08)

Maaari Kang Makakuha ng mga Serbisyong ILS Kahit Pa Nakatira Ka Kasama ang Iyong Pamilya (Pub #5564.08)

Ang iyong mga Karapatang Tumanggap ng Impormasyon at mga Serbisyo sa Iyong Sariling Wika mula sa Sentrong Pangrehiyon para sa mga Indibidwal Na 3 Taon at Mas matanda (pub #F101.08)

Mga karapatan ng Bata at Sanggol (0-3 taon) na Makatanggap ng Impormasyon at Mga serbisyo sa Iyong Sariling Wika mula sa Sentrong Pangrehiyon sa ilalim ng Programang Maagang Pagsisimula (pub #F100.08)

Sinusuportahang Pamumuhay (pub #5143.08)

Sinusuportahang Pagtatrabaho (pub #5146.08)

MGA BAGAY NA DAPAT ISIPIN KAPAG PUMIPILI NG SERBISYONG1 SINUSUPORTAHANG PAMUMUHAY (pub #5252.08)

Pagsasampa ng Paghahabol Laban sa Gobyerno sa Ilalim ng Batas ng California Ukol sa Paghahabol Para sa Pinsala (pub #5229.08)

Pag-access at Pagbabago ng mga Rekord ng Kalusugan (pub #5112.08)

8% Para-sa-Lahat na Bawas sa IHSS (pub #5524.08)

PAKETE NG MAKATARUNGANG PAGDINIG PARA SA IHSS AT SARILING PAGTASA (pub #5013.08)

Pangangasiwang LPS (pub #5225.08)

Ang Iyong Karapatan (pub#5380.08)

Itinalagang Pangangasiwa (pub #5230.08)

Pangangasiwang LPS (pub #5225.08)

KARAPATANG TUMANGGAP NG SERBISYO NG MEDI-CAL PARA SA KALUSUGAN NG ISIP!!! (pub #5055.08)

Mga Serbisyo ng Kagawaran ng Rehabilitasyon (pub #5401.08)

Pakete sa Pagdinig ng Sentrong Pangrehiyon sa Pagkanararapat (Regional Center Hearing Packet) (pub #5573.08)

Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa pamamagitan ng Kagawaran ng Rehabilitasyon (pub #5584.08)

ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGBOTO SA ILALIM NG PANGANGALAGA (SB 589) (pub #5590.08)

Pinahusay na mga Karapatan sa Pagpaplano ng Pagpapauwi para sa mga Residente ng Pasilidad ng Pangangalaga sa ilalim ng MDS 3.0 Seksyon Q (pub #5496.08)

Iyong mga Karapatan sa Pagpapayo sa mga Pagpipilian at Pagpapaplano sa Paglabas sa ilalim ng Pangkat ng Pinakamababang Datos (MDS, Minimum Data Set) 3.0 Seksyon Q (pub #5497.08)

Papel ng Impormasyon sa Pagsasara ng Kaso ng Mga Serbisyong Bokasyunal na Rehabilitasyon (pub #F074.08)

Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa Pamamagitan ng Iyong Employer (pub #5580.08)

Suportadong Pagtatrabaho: Papel ng Impormasyon sa Pinahabang mga Serbisyo at Pagsasara ng Kaso (pub #5582.08)

Isang Gabay sa Hukuman ng mga Maliit na Paghahabol: Paano Magdemanda Kung Diskriminahin Ka ng Negosyo o Kasero Dahil sa Iyong Kapansanan (pub #5206.08)

Paano magagawang magbigay ng teknolohiyang pantulong ang pribadong negosyo (pub #5576.08)

Pagkuha ng Teknolohiyang Pantulong sa Pamamagitan ng Paaralan ng Inyong Anak (pub #5577.08)

Impormasyon tungkol sa Mga Makatwirang Kaluwagan sa Lugar ng Trabaho (pub #F067.08)

Paano Ka Maaaring Matulungan ng mga Sentrong Pangrehiyon na Magparehistro para Bumoto (pub #5490.08)

VAAC’s: Paanong Gagawing Mas Napupuntahan ng mga Botanteng may mga Kapansanan ang mga Eleksyon (pub #5594.08)

Mga bagong Tuntunin para sa IHSS: Overtime at mga Kaugnay na Pagbabago (pub #5586.08)

Pinapangasiwaang Pangangalaga ng Medi-Cal: Hindi Kinakailangan kung Mayroon kang Pribadong Insurance (pub #5589.08)

“Fifth Category” na Pagkanararapat ng Sentrong Pangrehiyon (pub #5510.08)

Ang Waiver ng Nursing Facility/Acute Hospital: Ang mga Pangunahin (pub #5591.08)

Pinapangasiwaang Pangangalaga ng Medi-Cal: Ang Independent Medical Review (IMR) ay Maaaring Makapagbago sa Hindi ng Plan sa Oo (pub #5534.08)

Ang Iyong Karapatan sa Competitive Integrated Employment (Kompetetibong Pinagsama-samang Trabaho) (pub #5539.08)

Mga serbisyo ng Sariling-negosyo mula sa Departamento ng Rehabilistasyon (pub #5592.08)

Mga serbisyo ng Programs of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) para sa mga Consumer ng Sentrong Pangrehiyon (pub #5593.08)

Mga Medical Exemption Requests (MERs) (pub #5595.08)

Ang Ticket to Work and Self-Sufficiency Program (Programang Ticket para Magtrabaho at Kahustuhan sa Sarili) – “The Ticket” (pub #5429.08)

2013 Serong (Zero) Bahagi ng Gastos ng Programa ng Medi-Cal para sa mga Batang may Kapansanan (pub #5244.08)

16 na Tip sa Pagkuha ng Kalidad na mga Serbisyo ng Sentrong Pangrehiyon para sa Iyong Sarili o Iyong Anak (pub #5413.08)

Mga serbisyong Edukasyonal at Pagsasanay sa pamamagitan ng California Department of Rehabilitation Fact Sheet (pub #5572.08)

Nasasaklawan ng Programa ng IHSS ang Paramedical Services (pub #F044.08)

Ang Fact Sheet ng Individualized Plan for Employment (IPE) (pub #F068.08)

Mga apela ng Pribadong Insurance Kabilang ang Independent Medical Review (IMR) para sa mga Health Plan sa ilalim ng Kapangyarihan ng California Department of Managed Health Care (DMHC) o Department of Insurance (DI) (pub #F072.08)

Pinapangasiwaang Pangangalaga ng Medi-Cal: Pag-access sa Pangangalaga sa mga Panlalawigang County (pub #5555.08)