California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ທ່ານ!
ກະລຸນາ ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຳ​ຫຼວດກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງຕີ​ພິມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົານີ້ ​ແລະບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ!

 

ສິດທິ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ ​ແລະ ​ເດັກ​ພວມ​ຮຽນ​ຍ່າງ (0-3 ປີ) ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start (pub #F100.12)

ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຜ່ານ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ (pub #5579.12)

Medi-Cal ຂະຫຍາຍ​ສຳລັບ​ຜູ້​ໃຫຍ່ / MAGI ​ແມ່ນ​ຫຍັງ? (pub #5551.12)

ຊຸດ​ເອກະສານ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ຂອງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ (pub #5484.12)

ການບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ບ້ານ ດ້ານການການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ (pub #5493.12)

ສິດສໍາລັບພົນລະເມືອງທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈາກສູນພະຍາບານ ໃນການວາງແຜນການດໍາເນີນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ພາຍໃຕ້ ໝວດ Q ຂອງ MDS 3.0 (pub #5496.12)

ໂຄງການ​ບໍລິ​ການຜູ້​ສູງ​ອາຍຸ​ຫຼາຍຈຸດປະສົງ (Multipurpose Senior Services Program) ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ພັກ​ເຊົາຢູ່​ເຮືອນ​ແທນ​ການ​ໄປ​ຢູ່​ສະຖານ​ພະຍາ​ບານ​ໃດ​ໜຶ່ງ (pub #5395.12)

ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ທາງ​ການ​ແພດ​ຢ່າງ​ທັນ​ເວລາ (pub #5556.12)

ການຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ການລົບກວນຄວາມເປັນຄົນພິການຂອງນັກຮຽນພິການ(pub #5512.12)

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງ ILS ເຖິງວ່າທ່ານຈະອາໃສຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍ່ຕາມ! (Pub #5564.12)

ການດູແລຕາມຄ າສັັ່ງຂອງສານ ແລະ ທາງເລືອກອືັ່ນໆແບບມີຂີດຈ າກັດ (pub #5578.12)

SB 946 (ຊ ຶ່ງຕ້ອງການແຜນສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ເພ ຶ່ອໃຫ້ການບໍລິການສໍາລັບຜູ້ທີຶ່ເປັນມີອາການ ອໍຕີສຊ ມ) ມີຄວາມໝາຍກັບຂ້ອຍແນວໃດ?(pub #F071.12)

ສິດທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ ການ​ບໍລິການ​ເປັນ​ພາສາ​ກໍາ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ສູນ​ບໍລິການ​ປະ​ຈໍາ​ເຂດ​ສໍາລັບ​ບຸກຄົນ​ອາຍຸ​ແຕ່ 3 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ (pub #F101.12)