California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

Peb xav hnov los ntawm koj!
Thov teb txoj kev luj kom tag txog pev cov ntaub ntawv nthuav tawm thiab qhia saib peb ua tau zoo li cas!Cov Kev Hloov Pauv Tsis Ntev Los No rau Tej Kev Pab Cuam Zov Menyuam Hauv Tsev (IHSS, In-Home Supportive Services) thiab Tej Kev Kev Zam Lim Piam Haujlwm ntawm Kev Pab Cuam Kev Saib Xyuas Ntiag Tug (WPCS, Waiver Personal Care Services) rau Cov Muab Kev Pab Cuam (PDF) | (Docx) (pub #5603.09)

Cov kev pab ntawm niam txiv pej xeem rau cov neeg xiam oob qhab (pub #5014.09)

Cov Kev Cai Tswj Fab Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom hais txog Qhov Uas Pom Zoo Fab Nyiaj Tau Los ntawm Cov Niam Cov Txiv muab rau tus Menyuam Xiam Oob Qhab txawm hais tias Tus Menyuam muaj lossis tsis muaj Kev Tsim Nyog Raug Xaiv rau Tej Nyiaj Tau Los Raws Li Kev Ruaj Ntseg Muab Ntxiv los xij thiab, yog hais tias zoo li ntawd tiag, ces Cov Nyiaj (pub #5017.09)

Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Peem Tsheej (pub #5401.09)

Kev Saib Xyuas Pov Thaiv Ntawm Cov Kev Pab Cuam Tu Neeg Hauv Tsev (pub #5493.09)

Kev Tsim Txom thiab Kev Ua Phem Raws Kev Tsis Taus ntawm Cov Tub Ntxhais Kawm Uas Muaj Kev Tsis Taus (pub #5512.09)

Kev Sib Cais Neeg Xiam Oos Qhab los ntawm California Lub Chaw Haujlwm Pab Kho Kom Zoo Li Qub (pub #F076.09)

SB 946 (uas yuav tsum muaj kev phiaj xwm npaj rau kev noj qab haus huv ntiag tug txhawm rau muab qee cov kev pab cuam rau cov neeg uas puas hlwb) muaj nuj nqis dab tsi rau kuv? (pub #F071.09)

Tau txais kev pab ntawm kev sim tswv yim puas yam tsav (Technology) ua yog los ntawm Kev kho mob (Medi-Cal) (pub #5583.09)

Tsim nyog rau Pawg paj cuam Kev kho mob kom zoo lis qub (pub #F066.09)

Txhawb Kev Ua Haujlwm (Supported Employment) hla DOR: Cov Nawv Qhia Txog Kev Muaj Cai thiab Thaj Tsam ntawm Cov Kev Pab (pub #5581.09)

Kev Yog Neeg Sawv Cev Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Ciam thiab Cov Hauv Kev Xaiv (pub #5578.09)

Adult Expansion (Kev Nthuav Dav Neeg Loj) / MAGI Medi-Cal yog dab tsi? (pub #5551.09)

Kev txhawb nqa kev ua hauj lwm/Koom haum txhawb lub dag zog kev ua hauj lwm nyob rau nqes lus XVI –SSI (pub #5523.09)

Lub Chaw Haujlwm Hauv Cheeb Tsam (Regional Center) Cov Ntawv Foob (pub #5484.09)

Qhov Kev Pabcuam Ntau Lub Hom Phiaj Rau Cov Laus tej zaum yuav yog Lo Lus Teb qhov Nyob Hauv Tsev Ntau Dua Li Mus Tom Tsev Laus (pub #5395.09)

Cov nyiaj peev pab cov khoom rau cov neeg xiam oob khab los ntawm lub chaw pab ib cheem tsam (pub #5579.09)

KEV PAB CUAM ME NYUAM YAUS HAUV CALIFORNIA (pub #5060.09)

Koj Tuaj Yeem Tau Txais Kev Pab Cuam ILS Tab Txawm Hais Tias Koj Nyob Nrog Koj Tsev Neeg Los Xij! (Pub #5564.09)

Koj Cov Cai kom Tau Txais Xov & Kev Pab yam siv Koj Hom Lus los ntawm Chav Regional rau Cov Tib Neeg Uas Muaj 3 Xyoos & Tshaj

(pub #F101.09)

Koj Tus Menyuam Mos & Tus Menyuam Yaus Cov Cai (0-3 xyoos) kom Tau Txais Xov thiab Kev Pab yam Siv Koj Hom Lus los ntawm Chav Regional nyob rau Kev Pab Rau Kev Pib Ntxov (Early Start Program)

(pub #F100.09)

KOJ QHOV IPP   Phiaj Xwm Rooj Haujlwm Ib Leeg (IPP, Individual Program Plan)Nws Tsis Yog Tias Tsuas Yog Ib Daim Ntawv Xwb! (pub #5038.09)

Kev Mus Saib thiab Hloov Kho Cov Ntawv Sau Tseg Kev Khomob (pub #5112.09)

Tau Txais Kev Khomob Cuag Sijhawm (pub #5556.09)

Cov Neeg Xiam Oob Khab Txoj Kev Nrhiav Kev kho Mob nyob rau tsab cai ADA thiab lwm cov Kev Cai Rau Pej Xeem Kom Sib Luag (pub #5531.09)

Txiav 8% Txhua Nrho rau hauv IHSS (pub #5524.09)

Lub Chaw Pabcuam Hauv Cheeb Tsam Cov Ntawv Foob Qhov Muaj Cai (pub #5573.09)

Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej (pub #5584.09)

KOJ COV CAI POV NTAWV XAIV RAWS KEV YOG NEEG RAUG SAIB XYUAS (SB 589) (pub #5590.09)

Cov Cai Kev Npaj Tso Tawm Uas Muaj Kev Txhawb Kom Zoo Ntxiv ntawm Cov Neeg Uas Nyob Ntawm Cov Chaw Tu Neeg Laus raws li MDS 3.0 Tshooj Q (pub #5496.09)

Koj Cov Cai rau Kev Pab Tswv Yim Tej Kev Xaiv thiab Kev Ua Phiaj Xwm Kev Tso Tawm raws qhov Xov Xwm Uas Teev Tseg Yam Tsawg Kawg Kiag (MDS, Minimum Set Data) 3.0 Tshooj Q (pub #5497.09)

Mga Programa sa mga Suporta sa Trabaho/Insentibo sa Trabaho sa Ilalim ng Titulo II -SSDI (pub #5522.09)

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Kaw Case Ntawm Tej Kev Pab Cuam Fab Haujlwm Kev Peem Tsheej Fab Kev Ua Haujlwm (pub #F074.09)

Kev Tau Txais Technology Pab Cuam los ntawm Koj Qhov Chaw Ua Haujlwm (pub #5580.09)

Haujlwm Uas Muaj Kev Txhawb Nqa: Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tseem Ceeb Ntawm Tej Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv thiab Tej Kev Kaw Case (pub #5582.09)

Ntawv Qhia Txog Tsev Tu Tej Teeb Meem Me: Yuav Foob Li Cas yog tias lub Chaw Lag Luam lossis tus Tswv Tsev Saib Tsis Taus Koj Vim Yog Koj Li Kev Xiam Oob Qhab (pub #5206.09)

Yuav ua li cas thiaj tau technology pab los ntawm ib lub chaw ua lag luam ntiag tug (pub #5576.09)

Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb Raws Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm (pub #5577.09)

Sample Letter Requesting Info in Native Language (pub #5600.09)

Cov Kev Pab Kom Muaj Kev Yooj Yim Uas Tsim Nyog hauv Tej Ntaub Ntawv Ntawm Chaw Ua Haujlwm (pub #F067.09)

Lub Chaw Pabcuam Hauv Cheeb Tsam Yuav Pab Koj Rau Npe Nkag Qhov Kev Xaiv Tsa Tau Li Cas (pub #5490.09)

VAAC’s: Cov Neeg Pov Ntawv Xaiv Tsa Uas Muaj Qhov Xiam Oos Qhab Yuav Tuaj Yeem Mus xaiv Tsa Tau Ntau Ntxiv Li Cas (pub #5594.09)

Cov Cai Tshiab Rau IHSS: Kev Ua Haujlwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Kev Hloov Pauv Cuam Tshuam (pub #5586.09)

Medi-Cal Managed Care: Tsis Xav Tau yog tias Koj Muaj Tuam Txhab Pab Kas Phais Ntiag Tug (pub #5589.09)

“Yam Thiab Tsib” Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Qhov Muaj Cai (pub #5510.09)

Lub Chaw Saib Xyuas Neeg Mob/Lub Chaw Kho Mob Hnyav Qhov Kev Zam: Cov hauv paus (pub #5591.09)

Medi-Cal Managed Care: Lub Chaw Tshuaj Xyuas Kev Kho Mob Tsis Nce Rau Leej Twg (IMR) Tuaj Yeem Hloov Qhov Kev Npaj Tsis Yog mus rau qhov Yog (pub #5534.09)

Koj Cov Cai Txhawm Rau Sib Tw Koom Nrog Kev Ntiav Ua Haujlwm (Competitive Integrated Employment) (pub #5539.09)

Cov Kev Pab Ntiav Ua Hauj Lwm-Ib Leeg los ntawm Lub Chaw Haujlwm Kho Kom Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation) (pub #5592.09)

Cov haujlwm ntawm Tag Nrho-Cov Kev Kho Mob Txhua Tus rau Cov Laus (PACE) rau Lub Chaw Pab Cuam Hhauv Cheeb Tsam (pub #5593.09)

Daim Ntawv Thov Zam Kev Kho Mob (Medical Exemption Requests (MERs)) (pub #5595.09)

Qhov Kev Pab Ticket to Work thiab Self-Sufficiency – “The Ticket” (pub #5429.09)

2013 Tsis Tau Sib Pab Them Nqi Medi-Cal Qhov kev pab rau cov menyuam yaus xiam oos qhab (pub #5244.09)

16 Lub Tswv Yim Kom Tau Txais Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Cov Kev Pab Muaj Txiaj Ntsig Zoo rau Koj Tus Kheej lossis Koj Tus Menyuam (pub #5413.09)

Cov Kev Pab Kev Kawm Paub thiab Kev Qhia Paub los ntawm California Lub Chaw Kho Kom Zoo Li Qub (California Department of Rehabilitation) Cov Ntaub Ntawv (pub #5572.09)

Qhov Kev Pab IHSS Pab Them Cov Nqi Kws Kho Mob (pub #F044.09)

Tsab Ntawv Qhia Txog Tus Kheej Qhov Kev Npaj Ua Haujlwm (Individualized Plan for Employment (IPE)) (pub #F068.09)

Tuam Txhab Pab Kas Phais Ntiag Tug Cov Ntawv Foob Suav Nrog Lub Chaw Kho Mob Ywj Pheej Txhuaj Xyuas (IMR) rau Cov Kev Npaj Kho Mob raws li Cov Neeg Tswj Hwm ntawm California Lub Chaw Haujlwm Tswj Hwm Kev Kho Mob (DMHC) lossis Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Pab Kas Phais (DI) (pub #F072.09)

Medi-Cal Managed Care: Kev Mus Cuag Tau Kev Kho Mob Nyob Cov Nroog Yav Hauv Sab (pub #5555.09)