California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

منتظر شنیدن خبری از شما هستیم! لطفاً نظرسنجی زیر را درباره نشریه ‌های ما پر کنید و ما را از کیفیت کارمان مطلع کنید!تغییرات اخیر در معافیت‌های هفته کاری ویژه ارائه دهندگان خدمات حمایتی درون‌خانگی (IHSS, In-Home Supportive Services) و خدمات مراقبت‌های شخصی مشمول معافیت(WPCS,) Waiver Personal Care Services) (PDF) | (Docx) (pub #5603.16)

مزایای عمومی برای افراد دارای معلولیت (pub #5014.16)

مقررات سوشال سکوریتی درباره احتساب درآمد والدین
برای یک فرزند دچار معلولیت بھ منظور تعیین صلاحیت آن
فرزند برای SSI و مبلغ آن
(pub #5017.16)

اداره خدمات توانبخشی (pub #5401.16)

خدمات نظارت محافظتی خدمات حمایت درون‌خانگی (pub #5493.16)

زورگویی به دانش‌آموزان و آزار و اذیت آنها به دلیل معلولیت (pub #5512.16)

تبعیض بین معلولین توسط سازمان توانبخشی کالیفرنیا (pub #F076.16)

مفهوم SB 946 (که طرح‌های بهداشتی خصوصی را به ارائه برخی خدمات برای افراد دچار اوتیسم ملزم می‌سازد) برای من چیست؟

(pub #F071.16)

دستیابی به فناوری یاری رسان و مراقبت از طریقِ مدی-کال (Medi-Cal ) (pub #5583.16)

احراز شرایط برای دریافت خدمات دفتر توانبخشی (pub #F066.16)

اشتغال پشتیبانی شده از طریق DOR : برگه اطلاعاتی شرایط صلاحیت و دامنه خدمات (pub #5581.16)

سرپرستی‌‌ محدود و جایگزین‌های آن (pub #5578.16)

برنامه گسترش بزرگسالان / MAGI Medi-Cal ؟ (pub #5551.16)

برنامه های پشتیبانی از کار/انگیزه کاری تحت عنوان XVI –SSI (pub #5523.16)

رای دهندگان دارای معلولیت (pub #5412.16)

کتابچه راهنمای رسیدگی و دادرسی مرکز منطقه ای (pub #5484.16)

راهی برای ماندن در خانه به جای رفتن به خانه سالمندان باشد.(pub #5395.16)

دسترسی به موقع به خدمات پزشکی (pub #5556.16)

حقوق شما برای دریافت اطلاعات و خدمات به زبان مادری خود از مرکز منطقه‌ای برای افرادی که سن آنها 3 سال به بالا است (pub #F101.16)

سرپرستی‌‌ محدود و جایگزین‌های آن (pub #F100.16)

بودجه فناوری کمکی از طریق مرکز منطقه ای (pub #5579.16)

دسترسی و اصلاح پرونده سلامت (pub #5112.16)

راهنمای دادرسی برای احراز صلاحیت دریافت خدمات مرکز منطقه ای (pub #5573.16)

دریافت فناوریھای کمکی از طریق اداره توانبخشی (pub #5584.16)

حقوق شما برای رأی دادن بر اساس حکم سرپرستی )SB 589 ( (pub #5590.16)

حقوق ساکنین خانه‌های سالمندان برای برخورداری از برنامه‌ریزی ترخیص بهبود یافته طبق MDS 3.0 قسمت Q (pub #5496.16)

حقوق شما در خصوص مشاوره درباره گزینھھای موجود و برنامھریزی برای ترخیص بر اساس قسمت MDS 3.0 ارزیابی Q (pub #5497.16)

رنامه‌های حمایت از استخدام/تشویق‌های اشتغال بر اساس فصل 2 - SSDI (pub #5522.16)

ربروشور بستن پرونده خدمات توانبخشی شغلی (pub #F074.16)

دریافت فناوری‌های کمکی از طریق کارفرمای خود (pub #5580.16)

اشتغال تحت حمایت: بروشور خدمات تمدید شده و بسته شدن پرونده‌ها (pub #5582.16)

راهنمای دادگاه دعاوی کوچک: نحوه اقامه دعوی علیه مؤسسه خصوصی یا موجری که به دلیل معلولیت‌تان، مرتکب تبعیض علیه شما می‌شود (pub #5206.16)

نحوه درخواست از یک مؤسسه خصوصی برای ارائه فناوریهای کمکی (pub #5576.16)

دریافت فناوریھای کمکی از طریق مدرسھ فرزندتان (pub #5577.16)

Sample Letter Requesting Info in Native Language (pub #5600.16)

بروشور امکانات منطقی در محل کار (pub #F067.16)

مراکز منطقه ای چگونه می توانند به شما برای ثبت نام در رأی گیری کمک کنند (pub #5490.16)

VAAC’s: چگونه رأی دهندگان معلول می توانند انتخابات را در دسترس تر کنند (pub #5594.16)

قوانین جدید برای IHSS: اضافه کاری و تغییرات مربوطه (pub #5586.16)

امراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: در صورتی که بیمه خصوصی دارید نیاز نیست (pub #5589.16)

"دسته بندی پنجم" تعیین صلاحیت مرکز منطقه ای (pub #5510.16)

نWaiverمرکز پرستاری/ بیمارستان موارد حاد: اصول اولیه (pub #5591.16)

امراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: معاینه پزشکی مستقل (IMR) می تواند وضعیت برنامه را از نه به بله تغییر دهد (pub #5534.16)

حق شما برای اشتغال یکپارچه رقابتی (pub #5539.16)

خدمات خوداشتغالی از سوی سازمان توانبخشی (pub #5592.16)

برنامه های فراگیر مراقبت از سالمندان (PACE) خدمات برای مرکز منطقه ای مصرف کنندگان (pub #5593.16)

درخواست های معافیت پزشکی (MER ها) (pub #5595.16)

برنامه بلیط کار و خودکفایی - "بلیط" (pub #5429.16)

بسهم هزینه ماهانه Medi-Cal صفر 2013 برنامه ای برای کودکان معلول (pub #5244.16)

16 نکته برای دریافت خدمات مرکز منطقه ای برای خود و کودکتان (pub #5413.16)

خدمات آموزشی و تحصیلی در برگه اطلاعاتی توانبخشی دپارتمان کالیفرنیا (pub #5572.16)

برنامه IHSS خدمات پیراپزشکی را شامل می شود (pub #F044.16)

بروشور اطلاعاتی برنامه فردی اشتغال (IPE) (pub #F068.16)

ادرخواست های تجدیدنظر بیمه خصوصی، شامل معاینه پزشکی مستقل (IMR) برای برنامه های سلامت تحت نظر دپارتمان مدیریت مراقبت پزشکی کالیفرنیا (DMHC) یا دپارتمان بیمه (DI) (pub #F072.16)

مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: دسترسی به مراقبت ها در شهرستان های روستایی (pub #5555.16)