California’s protection & advocacy system

For legal assistance call 800-776-5746. For all other purposes call 916-504-5800 in Northern CA

or 213-213-8000 in Southern CA. TTY 800-719-5798.

 

យើងខ្ញុំ​ចង់​ស្ដាប់​ឮ​ពី​អ្នក!
សូម​មេត្តា​បំពេញ​បែបបទ​ស្ទង់មតិ​នេះ​ដែល​ស្ដីពី​ការបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់​យើងខ្ញុំ ហើយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើងខ្ញុំ​បាន​ដឹង​អំពី​របៀប​ដែល​យើងខ្ញុំ​កំពុង​តែ​អនុវត្ត​ផង!"

 

អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់ជនពិការ (pub #5014.06)

បញ្ញត្តិបេឡាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ចាត់ជាប្រាក់ចំណូលពីឪពុកម្តាយ ចំពោះក្មេងពិការ ដើម្បីកំណត់ថាតើកុមារពិការមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបង្គ្រប់ ដែរឬទេ ហើយបើគេមានសិទ្ធិ តើអាចទទួលបានប៉ុន្មានn (pub #5017.06)

សេវាកម្ម គ្រប់គ្រងបង្ការ​ ផ្តល់ដល់អ្នកជម្ងឺដែលទទួលសេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែង​នៅតាម​ផ្ទះ (pub #5493.06)

ការ​សម្លុត និងការរុកគួនដោយសារ​ពិការភាព​ចំពោះសិស្សពិការ (pub #5512.06)

ការរើសអើងជនពិការ ដោយ ក្រសួងស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Discrimination by the California Department of Rehabilitation) (pub #F076.06)

តើ SB 946 (ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ផែន​ការ​ថែទាំសុខភាព​ឯកជន​ ដើម្បី​ផ្តល់​សេវាកម្មមួយចំនួន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែល​កើតជម្ងឺ​ខ្សោយប្រាជ្ញា) មាន​ន័យ​យ៉ាងដូចម្តេច​ចំពោះខ្ញុំ? (pub #F071.06)

ការទទួលបាន បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ (Assistive Technology​) តាមរយៈ Medi-Cal (pub #5583.06)

ទំព័រព័ត៌មាន អំពីសិទ្ធិអាចទទួលបាន សម្រាប់ក្រសួងសេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម​ (pub #F066.06)

កម្មវិធីការងារមានជំនួយគាំទ្រ តាមរយៈ​DOR ៖ ទំព័រព័ត៌មាន ស្តីពីសិទ្ធិអាចទទួលយកបាន & វិសាលភាពសេវា (PUB #5581.06)

ភាពជាអ្នក​មើលការខុសត្រូវមនុស្សធំ​ដែល​មាន​ដែនកំណត់ និងជម្រើស​ផ្សេងទៀត (pub #5578.06)

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Adult Expansion / MAGI Medi-Cal ? (pub #5551.06)

Employment Supports/Work Incentive Programs (កម្មវិធីគាំទ្រការងារ/កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តការងារ) ក្រោម Title XVI –SSI (pub #5523.06)

កញ្ចប់​ឯកសារ​សម្រាប់​សវនការ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ (pub #5484.06)

Multipurpose Senior Services Program [កម្មវិធី​ជំនួយ​ពហុគោលបំណង​សម្រាប់​មនុស្សចាស់ (MSSP)] អាច​ជា​ចម្លើយតប​ទៅ​នឹង​ការស្នាក់នៅ​ផ្ទះ​ជំនួស​ឲ្យ​ការទៅកាន់​ មន្ទីរព្យាបាល (pub #5395.06)

សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តំហែទាំ​សុខភាព​ទាន់​ពេល​វេលា (pub #5556.06)

បច្ចេកវិទ្យាជំនួញការផ្ដល់មូលនិធិតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ (pub #5579.06)

លទ្ធភាពទទួលបាន និងការកែប្រែ កំណត់ត្រាសុខភាព (pub #5112.06)

អ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្ម ILS បើទោះបីជាអ្នករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏ដោយ! (Pub #5564.06)

សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន & អត្ថប្រយោជន៍​របស់អ្នក​ជា​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់​សម្រាប់​បុគ្គល​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី 3 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ (pub #F101.06)

សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន និង​អត្ថប្រយោជន៍​នៃទារក & ក្មេងតូចៗ (0-3 ឆ្នាំ) ជា​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់​ក្រោម​កម្មវិធី​បុរេ​ជំនួយ​គាំពារ​ទារក និង​ក្មេង​តូចៗ​ដែល​មានពិការភាព និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់ពួកគេ (Early Start Program)។ (pub #F100.06)

សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តំហែទាំ​សុខភាព​សម្រាប់​ជនពិការ​ដោយ​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់ ADA និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ ឬ​ជនស៊ីវិល​ផ្សេងៗ​ទៀត (pub #5531.06)

សិទ􀊀ិេ􀊌ះេ􀈹􀊅តរបស់អ􀊅កេ្រ􀈗ម􀊟ព􀊤នអ􀊅កេមើលែថែដលែតង􀉳ំងេ􀉖យតុ􀊷􀈗រ (SB 589) (pub #5590.06)

នាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទា (pub #5401.06)

កញ្ចប់សវនាការលើភាពមានសិទ្ធិទទួលសេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ (pub #5573.06)

ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ តាមរយៈ នាយកដ្ឋានសនីតិសម្បទា (pub #5584.06)

សិទ្ធិក្នុងការធ្វើផែនការឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ចេញពីមន្ទីរថែទាំព្យាបាល របស់អ្នកជម្ងឺ MDS កំណែទី 3.0 វគ្គ Q (pub #5496.06)

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់តាមជម្រើស និងការធ្វើផែនការចេញពីមណ្ឌលថែទាំ ក្រោមការវាយតម្លៃសំណុំទិន្នន័យអប្បរមា (MDS, Minimum Data Set) 3.0 Section Q (pub #5497.06)

កម្មវិធីគាំពារ/ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារក្រោមច្បាប់ Title II -SSDI (pub #5522.06)

សន្លឹកព័ត៌មានការពិតស្តីអំពីការបិទសំណុំរឿងសេវាកម្មស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ (pub #F074.06)

ការទទួលបានបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈនិយោជក (pub #5580.06)

ការជ្រោមជ្រែងការងារ ៖ សន្លឹកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មពន្យារ និងការបិទសំណុំរឿង (pub #5582.06)

គោលការណ៍ណែនាំចំពោះការប្តឹងទៅកាន់តុលាការសម្រាប់ដោះស្រាយការទាមទារសំណងតិចតួច ៖ របៀបប្តឹង ក្នុងករណីដែលមុខជំនួញ ឬម្ចាស់ផ្ទះជួលណាមួយរើសអើងចំពោះអ្នកដោយសារអ្នកមានពិការភាព (pub #5206.06)

វិធីីហីវឲ្យប្កុមហ្ ៊ុន្ឯកជន្ផ្តល់ជ៊ូន្ឧរករណ៍រហចេកិធជ្ជាជំន្ួយ (pub #5576.06)

ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈសាលារៀនរបស់កូនអ្នក (pub #5577.06)